Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014
úterý, 07 březen 2017 06:53

Editorial     ............................................................................................................. 1
Program     ............................................................................................................. 4
Plenární přednášky
Omezený vliv stresu v depresi: jak antidepresiva fungují a proč nefungují lépe............... 8
Kult velkého pohybu................................................................................................ 8
Co se dá vyčíst z lidského (mého) genomu?  ............................................................ 8
Odborná sympozia
Volba léčebné intervence u pacientů s afektivními, psychotickými
a úzkostnými poruchami ......................................................................................... 9
Depotní antipsychotická léčba .................................................................................10
Chronobiologické aspekty u bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy ................12
Antidepresiva v klinické praxi....................................................................................13
Specifické farmakoterapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii..................... 15
ADHD v dospělosti ...................................................................................................15
Farmakoterapie a její limity v léčbě ADHD v průběhu života......................................... 17
rTMS a její použití v psychiatrii a v algeziologii ..........................................................18
Limity farmakoterapie neuropsychiatrických onemocnění a možnosti jejich překonání .....20
Funkční interakce látek vyvolávajících závislost.......................................................... 21
Epigenom II − epigenom v praxi................................................................................22
Vliv kanabisu na neuropsychologické funkce a mozkovou aktivitu ................................ 24
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): od nervových buněk k lidskému
pacientovi ................................................................................................................25
Léčba psychofarmaky a společensky tolerované drogy................................................26
Renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako cieľ antidepresívnej
a anxiolytickej liečby................................................................................................27
Kardiometabolické riziko u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou ......................29
Setkání s odborníkem
MUDr. Pavel Fridrich: Srovnání péče o duševně nemocné ve Velké Británii a v ČR..........31
Pracovní snídaně ČNPS........................................................................................... 31

Nový výzkum
Preklinický výzkum I...............................................................................................32
Preklinický výzkum II...............................................................................................33
Klinický výzkum......................................................................................................36
Workshopy
Poruchy příjmu potravy – diagnostické a terapeutické spektrum.................................. 38
Diagnostika a léčba bipolární poruchy.......................................................................38
Deset statečných − paranoidní porucha osobnosti ....................................................40
Farmakoterapie v dětské a dorostové psychiatrii .......................................................41
Diagnostika a léčba ADHD v dospělosti ...................................................................41
Farmakoterapie poruch chování u demencí................................................................43
Jak indikovat psychofarmaka podle příznaků individuálního nemocného .......................43
Farmakologické versus nefarmakologické postupy zvládání pocitu vlastní
důležitosti a bezbřehé sebeprezentace pacientů s psychotickými
a nepsychotickými onemocněními ...........................................................................43
Vývěsková sdělení
Preklinické studie ..................................................................................................45
Klinické studie........................................................................................................55
Jmenný rejstřík ......................................................................................................66

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Programme...............................................................................................................4
Plenary lectures
The limited role of stress in depression: how antidepressants work
and why they don’t work better...................................................................................8
A great movement cult............................................................................................. 8
What could we tell from human (my) genome?........................................................... 8
Scientific symposia
The choice of therapeutic intervention in patients with affective, psychotic
and anxiety disorders ..............................................................................................9
Depot antipsychotic treatment..................................................................................10
Chronobiological aspects of bipolar disorder and depression........................................12
Antidepressants in clinical practice...........................................................................13
Special pharmacotherapy in child and adolescent psychiatry..................................... 15
Adult ADHD............................................................................................................15
Pharmacotherapy and its limits in the treatment of ADHD as a life-long disorder............17
rTMS and its treatment application in psychiatry and algesiology.................................18
Pharmacotherapy limitations of neuropsychiatric disorders
and their overcoming...............................................................................................20
Functional interactions of drugs developing dependence ........................................... 21
Epigenome II – epigenome in practice .................................................................... 22
The effects of cannabis on neuropsychological functions and brain activity.................. 24
Obsessive-compulsive disorder (OCD): From nerve cells to human patients................ 25
Pharmacotherapy and socially tolerated drugs..........................................................26
Renin-angiotensin-aldosterone system as a target of antidepressant
and anxiolytic therapy............................................................................................27
Cardiometabolic risk in patients with schizophrenia and bipolar disorder...................... 29
MEET THE EXPERT
MUDr. Pavel Fridrich: A comparison of mental health care in Great Britain
and Czech Republic...............................................................................................31
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA.............................................................................31

NEW RESEARCH
Preclinical research I ........................................................................................... 32
Preclinical research II............................................................................................ 33
Clinical research....................................................................................................36
WORKSHOPS
Eating disorders – diagnostic and therapeutic spectrum............................................38
Bipolar disorder – diagnosis and treatment...............................................................38
The Magnificent Ten − Paranoid Personality Disorder.................................................40
Pharmacotherapy in children and adolescents .........................................................41
Adult ADHD – diagnosis and treatment ..................................................................41
Pharmacotherapy of behavioral disturbances associated with dementia...................... 43
The choice of psychotropic drugs according to the symptoms
of individual patients................................................................................................43
Pharmacological versus non-pharmacological approaches to coping with
a self-importance dellusion and limitless self-presentation in psychotic
and non-psychotic patients ...................................................................................43
POSTER SESSIONS
Preclinical studies.................................................................................................45
Clinical studies.....................................................................................................55
NAME INDEX.........................................................................................................66

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie č. 4/2014

OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 155

Původní práce

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Vývoj nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševních
a fyzických onemocnění v ČR v letech 2001 až 2011 ........................................................ 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jiří Patočka
Alzheimerova choroba v barvě methylenové modři ............................................................. 166

Jiří Patočka
Bioaktivní látky houby korálovce ježatého (Hericium erinaceus) .......................................... 171

Natálie Görnerová
Sclerosis multiplex a psychiatrická komorbidita ................................................................... 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role kanabinoidů a kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii
a terapii psychotických onemocnění ................................................................................... 186

VZDĚLÁVÁNÍ

Peter Šóš
Ketamin v léčbě depresivní poruchy ..................................................................................... 193

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetin v léčbě depresivní poruchy a možnosti zlepšení kognitivních funkcí ................. 206

ZPRÁVY .......................................................................................................................... 212

NOVÉ KNIHY ................................................................................................................... 214

REJSTŘÍKY 2014 ............................................................................................................. 216

POKYNY AUTORŮM ........................................................................................................ 220

 

 

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................. 155

ORIGINAL PAPERS

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Trends in newly admitted disability pensions due to mental
and physical disorders in the Czech Republic between 2001 and 2011 .......................... 161

REVIEWS

Jiří Patočka
Alzheimer’s disease in a color of methylene blue ............................................................ 166

Jiří Patočka
Bioactive compounds of Lion’s mane mushroom (Hericium Erinaceus) .......................... 171

Natálie Görnerová
Multiple sclerosis and psychiatric comorbidity ................................................................ 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role of cannabinoids and the cannabinoid system in the induction,
neurobiology and therapy of psychotic disorders ............................................................. 186

CME

Peter Šóš
Ketamine in the treatment of depressive disorder ........................................................... 193

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetine in treatment of depressive disorder and potential
improvement of cognitive functions ............................................................................... 206

NEWS ............................................................................................................................ 212

NEW BOOKS ................................................................................................................... 214

INDEX 2014 ..................................................................................................................... 216

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 220

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 3/2014

Editorial  ...............................................................................................................113

Přehledné články
Aleš Kolářský
K testovému pojímání falometrie................................................................................116

Jiří Patočka
Kyselina arundová: perspektivní neuroprotektivum .......................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: přírodní anxiolytikum ........................................................................123

Vzdělávání
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Demence a diabetes mellitus....................................................................................127

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 3 – kognitiva..........................................135

Zprávy................................................................................................................... 147
Přečetli jsme za vás...............................................................................................150
Dopisy, ohlasy, diskuze..........................................................................................152
Nové knihy ........................................................................................................... 153
Pokyny autorům ....................................................................................................154

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................113

Reviews
Aleš Kolářský
Comment on phallometry as a test method ................................................................116

Jiří Patočka
Arundic acid: perspective neuroprotective compound....................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: a natural anxiolytic ...........................................................................123

CME
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Dementia and diabetes mellitus..................................................................................127

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new psychopharmacological agents stopped?
Part iii – cognitive enhancers......................................................................................135

News ......................................................................................................................147
We have read for you.............................................................................................150
Communication.......................................................................................................152
New Books ..............................................................................................................153
Instructions for contributors ....................................................................................154

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 2/2014

Editorial ................................................................................................................ 51

Původní práce
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizující jednání vůči duševně nemocným v Česku
a Anglii: dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace................................. 54

Přehledné články
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Kognitivně-behaviorální terapie chronických bludů........................................................ 60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové
struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění ..............................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, léčivka s anxiolytickým, antidepresivním
a neuroprotektivním účinkem.......................................................................................77

Kazuistiky
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behaviorálne hodnotenie a liečba agresie u detí s poruchami autistického spektra
– prvá kazuistika na Slovensku....................................................................................81

Vzdělávání
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí............................ 90

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 2 – antidepresiva .......................................98

Dopisy, ohlasy, diskuze ........................................................................................... 106
Nové knihy .............................................................................................................. 110

CONTENTS

EDITORIAL.................................................................................................................. 51
Original papers
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizing behaviour towards those with mental health problems in Czechia
and England: survey on representative sample of the population....................................... 54

Reviews
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Cognitive behavioral therapy of chronic delusions .............................................................60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Learning and memory in a dynamic world: from time perception
and brain structures to cells and to neuropsychiatric disorders...........................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, medicinal plant with anxiolytic, antidepressant
and neuroprotective effects..............................................................................................77

Case report
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behavioral assessment and treatment of aggression in children
with autism spectrum disorders – a first case study in Slovakia..........................................81

CME
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazole in the form of long-acting intramuscular injections............................................90

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new pharmacological agents stopped?
Part II – Antidepressants................................................................................................. 98

Communication.............................................................................................................106
New Books ...................................................................................................................110

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 1/2014

Editorial.....................................................................................................................1

Přehledné články
Aleš Kolářský
Motivační paradigma II. Aplikace v behaviorální sexuologii..............................................4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Kognitivně-behaviorální terapie a dialekticko-behaviorální
terapie u suicidálních pacientů ...................................................................................8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
Montrealský kognitivní test (MoCA) k  záchytu mírné kognitivní
poruchy a časné Alzheimerovy nemoci ..................................................................... 18

Vzdělávání
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou................................... 26

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky.................................................................... 32

Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část I – antipsychotika ...................................37

Zprávy .................................................................................................................... 42
Přečetli jsme za vás .............................................................................................. 46
Nové knihy ............................................................................................................. 48

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................1

Reviews
Aleš Kolářský
Motivational paradigm II. Application in behavioral sexuology .......................................... 4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Cognitive-behavioral therapy and dialectical-behavioral
therapy in suicidal patients.......................................................................................... 8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) For Detection
of Mild Cognitive Impairment And Early Alzheimer Disease........................................... 18

CME
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Cognitive functioning in euthymic patients with bipolar disorder...................................... 26

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjective well-being with antipsychotic treatment.........................................................32

Jaromír Švestka
Has the develoment of new psychopharmacologic agents stopped?
Part I – antipsychotics................................................................................................37

News ...................................................................................................................... 42
We have read for you ................................................................................................. 46
New Books ............................................................................................................... 48

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie Suppl. 1/2014 Jeseník

Editorial     ............................................................................................................. 1
Program     ............................................................................................................. 4
Plenární přednášky
Omezený vliv stresu v depresi: jak antidepresiva fungují a proč nefungují lépe............... 8
Kult velkého pohybu................................................................................................ 8
Co se dá vyčíst z lidského (mého) genomu?  ............................................................ 8
Odborná sympozia
Volba léčebné intervence u pacientů s afektivními, psychotickými
a úzkostnými poruchami ......................................................................................... 9
Depotní antipsychotická léčba .................................................................................10
Chronobiologické aspekty u bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy ................12
Antidepresiva v klinické praxi....................................................................................13
Specifické farmakoterapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii..................... 15
ADHD v dospělosti ...................................................................................................15
Farmakoterapie a její limity v léčbě ADHD v průběhu života......................................... 17
rTMS a její použití v psychiatrii a v algeziologii ..........................................................18
Limity farmakoterapie neuropsychiatrických onemocnění a možnosti jejich překonání .....20
Funkční interakce látek vyvolávajících závislost.......................................................... 21
Epigenom II − epigenom v praxi................................................................................22
Vliv kanabisu na neuropsychologické funkce a mozkovou aktivitu ................................ 24
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): od nervových buněk k lidskému
pacientovi ................................................................................................................25
Léčba psychofarmaky a společensky tolerované drogy................................................26
Renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako cieľ antidepresívnej
a anxiolytickej liečby................................................................................................27
Kardiometabolické riziko u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou ......................29
Setkání s odborníkem
MUDr. Pavel Fridrich: Srovnání péče o duševně nemocné ve Velké Británii a v ČR..........31
Pracovní snídaně ČNPS........................................................................................... 31

Nový výzkum
Preklinický výzkum I...............................................................................................32
Preklinický výzkum II...............................................................................................33
Klinický výzkum......................................................................................................36
Workshopy
Poruchy příjmu potravy – diagnostické a terapeutické spektrum.................................. 38
Diagnostika a léčba bipolární poruchy.......................................................................38
Deset statečných − paranoidní porucha osobnosti ....................................................40
Farmakoterapie v dětské a dorostové psychiatrii .......................................................41
Diagnostika a léčba ADHD v dospělosti ...................................................................41
Farmakoterapie poruch chování u demencí................................................................43
Jak indikovat psychofarmaka podle příznaků individuálního nemocného .......................43
Farmakologické versus nefarmakologické postupy zvládání pocitu vlastní
důležitosti a bezbřehé sebeprezentace pacientů s psychotickými
a nepsychotickými onemocněními ...........................................................................43
Vývěsková sdělení
Preklinické studie ..................................................................................................45
Klinické studie........................................................................................................55
Jmenný rejstřík ......................................................................................................66

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Programme...............................................................................................................4
Plenary lectures
The limited role of stress in depression: how antidepressants work
and why they don’t work better...................................................................................8
A great movement cult............................................................................................. 8
What could we tell from human (my) genome?........................................................... 8
Scientific symposia
The choice of therapeutic intervention in patients with affective, psychotic
and anxiety disorders ..............................................................................................9
Depot antipsychotic treatment..................................................................................10
Chronobiological aspects of bipolar disorder and depression........................................12
Antidepressants in clinical practice...........................................................................13
Special pharmacotherapy in child and adolescent psychiatry..................................... 15
Adult ADHD............................................................................................................15
Pharmacotherapy and its limits in the treatment of ADHD as a life-long disorder............17
rTMS and its treatment application in psychiatry and algesiology.................................18
Pharmacotherapy limitations of neuropsychiatric disorders
and their overcoming...............................................................................................20
Functional interactions of drugs developing dependence ........................................... 21
Epigenome II – epigenome in practice .................................................................... 22
The effects of cannabis on neuropsychological functions and brain activity.................. 24
Obsessive-compulsive disorder (OCD): From nerve cells to human patients................ 25
Pharmacotherapy and socially tolerated drugs..........................................................26
Renin-angiotensin-aldosterone system as a target of antidepressant
and anxiolytic therapy............................................................................................27
Cardiometabolic risk in patients with schizophrenia and bipolar disorder...................... 29
MEET THE EXPERT
MUDr. Pavel Fridrich: A comparison of mental health care in Great Britain
and Czech Republic...............................................................................................31
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA.............................................................................31

NEW RESEARCH
Preclinical research I ........................................................................................... 32
Preclinical research II............................................................................................ 33
Clinical research....................................................................................................36
WORKSHOPS
Eating disorders – diagnostic and therapeutic spectrum............................................38
Bipolar disorder – diagnosis and treatment...............................................................38
The Magnificent Ten − Paranoid Personality Disorder.................................................40
Pharmacotherapy in children and adolescents .........................................................41
Adult ADHD – diagnosis and treatment ..................................................................41
Pharmacotherapy of behavioral disturbances associated with dementia...................... 43
The choice of psychotropic drugs according to the symptoms
of individual patients................................................................................................43
Pharmacological versus non-pharmacological approaches to coping with
a self-importance dellusion and limitless self-presentation in psychotic
and non-psychotic patients ...................................................................................43
POSTER SESSIONS
Preclinical studies.................................................................................................45
Clinical studies.....................................................................................................55
NAME INDEX.........................................................................................................66