Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Odborný program ..........................................................................................................   P-1

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
M. Grundmann ..............................................................................................................  P–3

TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi
I. Kacířová ....................................................................................................................  P–6

Farmakokinetika vybraných antibiotik u pacientů s akutním poškozením ledvin
léčených eliminačními metodami
N. Petejová...................................................................................................................   P–9

Proč je basiliximab doporučován jako indukční preparát první linie?
T. Reischig ...................................................................................................................  P–12

Rituximab v desensitizačních protokolech po transplantaci
J. Slatinská ..................................................................................................................  P–15

Blokáda terminálního komplementu a transplantace
O. Viklický..................................................................................................................... P–18

Základní principy farmakoterapie u hemodialyzovaných pacientů
a vybrané specifické konkrétní okruhy
S. Dusilová Sulková ........................................................................................................ P–20

Blokáda RAAS u pacientů v dialyzačním programu
J. Mareš.......................................................................................................................... P–23

Kompatibilita a inkompatibilita léčiv v peritoneálních dialyzačních roztocích
V. Bednářová .................................................................................................................. P–26

Vakcinace u dialyzovaných pacientů
R. Chlíbek ....................................................................................................................... P–30

Nové poznatky o renálním metabolismu glukózy
M. Franěk........................................................................................................................ P–34

Jaké p.o. antidiabetikum zvolit u pacienta s CKD
M. Haluzík....................................................................................................................... P–37

Možné renoprotektivní účinky gliptinů a gliflozinů
I. Rychlík ..........................................................................................................................P–40

Monoklonální protilátky v léčbě membranózní nefropatie
V. Tesař ........................................................................................................................... P–43

Monoklonální protilátky v léčbě lupusové nefritidy
R. Ryšavá ........................................................................................................................ P–46

Monoklonální protilátky v léčbě ANCA-asociované vaskulitidy    
Z. Hrušková ...................................................................................................................... P–49

News in the pathogenesis of anemia; hepcidin, its regulation and potential therapeutic target
J. Malyszko ...................................................................................................................... P–52

Využití moderních laboratorních parametrů v diferenciální diagnostice
a léčbě anemie chronických onemocnění
D. Pospíšilová .................................................................................................................... P–55

Nové terapeutické možnosti v léčbě anemie u nemocných s CKD a selháním ledvin
R. Ryšavá..........................................................................................................................  P–58

Editorial ...................................................................................................................1

Guidelines
Španělská doporučení pro diagnostiku a léčbu
autozomálně dominantní polycystické choroby ledvin
Jana Reiterová ........................................................................................................... 6

Přehledné články
Jaké faktory ovlivňují hladiny ca 125 v séru a v dialyzátu?
Anna Pöpperlová........................................................................................................12

Kazuistika a literární přehled
Možnosti liečby anca asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň......................................................16

Původní práce
Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu
v České republice
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................22

Zprávy .......................................................................................................................28

Příloha
6. edukační symposium České nefrologické společnosti
„Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, 22.–23. 4. 2015

CONTENTS

Editorial..........................................................................................................................1

Guidelines
Spanish guidelines for the management of autosomal dominant polycystic kidney disease
Jana Reiterová..................................................................................................................6

Reviews
Which factors affect CA 125 serum and dialysate levels?
Anna Pöpperlová ............................................................................................................12

Case report and  review of the literature
Treatment options for anca-associated vasculitis in a transplanted kidney
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň.........................................................16

Original papers
How does dialysis patient feel? Pilot results of questionnaire survey in the Czech Republic
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková .........................................................22

News .............................................................................................................................28

Supplementum
6th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society
„Future of pharmacotherapy in nephrology“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, April 22-23, 2015

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Ženy, muži a imunita
Jindřich Lokaj..........................................................................................................11

Nemoc asociovaná s IgG4. Úvod, patogeneze, diagnostika. 1. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter...........................................................16

Autoimunitní polyendokrinní syndromy v klinické imunologii – APS III. typu
Ivan Šterzl...............................................................................................................26

Inhalační léčba astmatu – cesta do průdušek i duše pacienta
Milan Teřl................................................................................................................33

Farmakoterapie, Imunoterapie
Může nesprávná inhalační technika ovlivnit efektivitu léčby
pacientů s chronickou bronchiální obstrukcí?
Eva Kašáková, Viktor Kašák......................................................................................39

Lokální anestetika v klinické praxi
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon..................................................................45

Diagnostika a laboratorní technika
Vyšetření nazálního oxidu dusnatého u dětí s adenoidními vegetacemi
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů rinologie,
alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jan Vrabec................................................................................................................55

Diskuzní forum
Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Informace..................................................................................................................65

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Women, men and immunity
Jindřich Lokaj.............................................................................................................11

IgG4-related disease. Introduction, pathogenesis, diagnostics. Part I.
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter..............................................................16

Autoimmune polyendocrine syndromes in clinical immunology – APS type III
Ivan Šterzl..................................................................................................................26

Inhalation therapy of asthma – the way into the bronchi and the soul of the patient
Milan Teřl....................................................................................................................33

Pharmacotherapy, imunotherapy
Can incorrect inhaler technique influence efficacy
of therapy patients with chronic bronchial obstruction?
Eva Kašáková, Viktor Kašák.......................................................................................39

Local anesthetics in clinical praxis
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon....................................................................45

Diagnostic and laboratory technique
Nasal nitric oxide in children with adenoid hypertrophy
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Conference, congress
The twentieth RAPPL Days or the twentieth year (anniversary) of rhinology,
allergology, pneumology, medical practice and balneology
Jan Vrabec................................................................................................................55

Discussion forum
EFPIA Disclosure Code
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Information   ...........................................................................................................65

 

 

Editorial.........................................................................................................1

Diabetologie

Milan Kvapil, Pavlína Piťhová
Lipidy, hypolipidemika a oční komplikace diabetu..............................................8


Pavel Škrha, Michal Anděl
Obezita a diabetes mellitus – pandemická onemocnění jako
rizikový faktor rozvoje karcinomu pankreatu.....................................................11

Metabolismus

Jan Trnka
Vliv léků na mitochondriální metabolismus.......................................................16

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Luboslav Stárka
Hematoencefalická bariéra – důležitý hráč v neuroendokrinních regulacích .........19


Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Allopregnanolon – neurosteroid s nadějnými léčebnými výhledy..........................24


Adriana Šrotová, Irena Krčmová
Objemná retrosternální struma jako příčina perzistujícího dráždivého kašle..........32

Informace......................................................................................................40

CONTENTS

Editorial........................................................................................................1

Diabetology

Milan Kvapil, Pavlína Piťhová
Lipids, hypolipidemic therapy and diabetic ocular complications....................     8 
 


Pavel Škrha, Michal Anděl
Obesity and diabetes mellitus – pandemic diseases ...................................... 11

Metabolism

Jan Trnka
Drug effects on mitochondria..........................................................................16


Endocrinology

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Luboslav Stárka   
Blood-brain-barrier – an important player in neuroendocrine regulations...............19


Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Allopregnanolone – a neurosteroid with promising therapeutic expectations..........24


Adriana Šrotová, Irena Krčmová
A giant retrosternal thyroid goiter causing persistent tickly cough........................32

Informations....................................................................................................40

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................1


Přehledné články
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) a jeho disertace o bolesti z roku 1746..............................8

Ivan Vrba
Diagnostika a léčba akutní bolesti v urgentní péči se zaměřením
na použití opioidů a nemocné s chronickou bolestí....................................................... 21

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest.................................................................29

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová
Tapentadol – účinná farmakoterapie chronické bolesti v běžné klinické praxi....................36

Původní práce
Tomáš Nežádal
Neuromodulační léčba chronických bolestí hlavy.......................................................... 41

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB 15. 1. 2015, Praha.............................................45
Seminářě 2015 .........................................................................................................47
Vzpomínka k úmrtí Jean-Marie Bessona......................................................................48

Informace..................................................................................................................49

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................................................................1

Reviews
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) and his Dissertation on Pain from 1746............................8

Ivan Vrba
Investigation and treatment of acute pain in the urgent care to focus of opioid
use and patients with chronic pain..............................................................................21

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ....................................................................29

Review/Case Report
Jitka Fricová
Tapentadol – effective pharmacotherapy of chronic pain in current clinical practice ..........36

Original papers
Tomáš Nežádal
Neuromodulation therapy of chronic headaches...........................................................41

News
The meeting of the board and revision commission
of Czech Pain Society 15. 1. 2015, Prague ................................................................45
Seminars 2015.........................................................................................................47
Remembering of the death of Jean-Marie Besson.........................................................48

Informations.............................................................................................................49

 

Obálka AAB 1/2015

Obsah

Editorial
Václav Špičák ........................................................................................................... 1

Břemeno chronických respiračních onemocnění aneb Co je to GARD, co je to ČARO?
Václav Špičák............................................................................................................. 5

Idiopatická plicní fibróza – co by měl vědět pacient
Martina Šterclová, Martina Vašáková............................................................................10

Dechová rehabilitace
Libuše Smolíková........................................................................................................15

Co se v sobotu 13. prosince 2014 změnilo pro potravinového alergika?
Martin Fuchs..............................................................................................................21

Oříšek posedmé – pignoli (piňoli)
Martin Fuchs..............................................................................................................24

Chléb o dvou kůrkách
Veronika Solařová ......................................................................................................28

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Co nemá nos rád?
Marie Špičáková.........................................................................................................33

Atopický ekzém
Štěpánka Čapková......................................................................................................37
Placená inzerce
Hovořili s vámi.............................................................................................................44

Editorial
František Jelínek...................................................................................................... 1
Původní články
Použití autologních mezenchymálních kmenových buněk
z kostní dřeně v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Překladové články
Porovnání účinnosti mezenchymálních stromálních buněk odvozených
z amnionu a kostní dřeně v léčbě poranění vazů a šlach u koní
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Kritéria pro diagnózu skrytých (okultních) a symptomatických onemocnění srdce
Michael Deinert........................................................................................................29

Kritéria terapie získaných okultních a symptomatických onemocnění srdce
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken.............................................39
Abstrakta ze zahraničních časopisů   ...................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Jestli byl rok 2014 takovýhle, jaký bude ten letošní?
Josef Duben...........................................................................................................55
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – zvířata přijatá v roce 2014
Petr Stýblo.............................................................................................................58

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................1

Original papers
Using of autologous mesenchymal stem cells from the bone
marrow for the therapy of degenerative joint diseases in dogs
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Translated works  
Investigating the efficacy of amnion-derived compared with bone marrow-derived
mesenchymal stromal cells in equine tendon and ligament injuries
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Criteria for the diagnosis of hidden (occult) and symptomatic heart Disease
Michael Deinert.......................................................................................................29

Criteria for therapy of acquired and symptomatic heart diseases
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken ...........................................39
Abstracts from foreign journals ............................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
If the year 2014 was like this, what will be the next one?
Josef Duben............................................................................................................55
Information from the Czech Association of the nature
Network of animal rescue stations – Animals adopted in year 2014
Petr Stýblo............................................................................................................58