Tigis

Editorial............................................................................................................................ 1

7. edukační sympozium České nefrologické společnosti,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. dubna 2017.................................................................. 6

Doporučený postup

Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Péče o starší pacienty s chronickým onemocněním ledvin
ve stadiu CKD 3b nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Přehledné články

Geneze složení dialyzačního roztoku
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Kardiorenální syndrom – nová klasifikace?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34

Rozhovor......................................................................................................................  40
Zprávy........................................................................................................................... 43

 

Editorial.......................................................................................................................... 1

7th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. april 2017................................................................... 6

Guidelines

ERBP Clinical Practice Guideline on management of older patients with chronic
kidney disease stage 3b or higher eGFR < 45ml/min/1.73 m2)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Reviews

Genesis of dialysis solution composition
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Cardio-renal syndrome – new classification?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34
Interview........................................................................................................................ 40
News............................................................................................................................ 43

EDITORIAL ....................................................................................................................... 1

Původní práce
Mabel Rodriguez, Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková,
Aneta Dorazilová, Veronika Voráčková, Martin Paštrňák,
Juraj Jonáš, Jitka Prajsová, Zuzana Kratochvílová, Filip Španiel
Klastrová analýza a korelace mezi kognitivními doménami:
kognitivní výkon v českém vzorku prvních epizod poruch
schizofrenního spektra – Předběžné výsledky........................................................................ 4
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Ján Pečeňák
Nové možnosti výskumu psychopatológie: sieťová
analýza symptómov depresie.............................................................................................. 12

Přehledné články
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Rezistentní deprese II: základní principy
a strategie léčby ................................................................................................................ 18
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Devětsil v léčbě migrény ..................................................................................................... 27

Přehledné články
Kristína Holubová, Peter Šóš, Anna Revayová, Michaela Lipski, Aleš Stuchlík, Karel Valeš
Možnosti modulace antidepresivního účinku ketaminu ............................................................ 31

Vzdělávání
Pavel Trančík, Karolina Dvorská, Lucie Bankovská Motlová
Kvalita života u první epizody schizofrenie .............................................................................. 39
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Paliperidon palmitát ve formě tříměsíčních intramuskulárních injekcí ......................................... 46
Zprávy ................................................................................................................................ 52

 

Editorial .................................................................................................................................1

Original papers
Mabel Rodriguez, Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková,
Aneta Dorazilová, Veronika Voráčková, Martin Paštrnák,
Juraj Jonáš, Jitka Prajsová, Zuzana Kratochvílová, Filip Španiel
Cluster analysis and correlations between cognitive domains: cognitive performance in
a Czech sample of first episodes schizophrenia spectrum disorders – Preliminary results............ 4
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Ján Pečeňák
New approaches in psychopathology research:
Network analysis of depressive symptoms ............................................................................. 12

Reviews
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Treatment-resistant depression II: basic principles
and strategies of treatment..................................................................................................... 18
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Butterbur in the treatment of migraine....................................................................................... 27

Reviews
Kristína Holubová, Peter Šóš, Anna Revayová, Michaela Lipski, Aleš Stuchlík, Karel Valeš
Modulation of ketamine antidepressant effect............................................................................. 31

CME
Pavel Trančík, Karolina Dvorská, Lucie Bankovská Motlová
Quality of life in first episode schizophrenia................................................................................ 39
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Paliperidone palmitate intramuscular 3-monthly formulation ......................................................... 46
Communications...................................................................................................................... 52

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................... 1

Obsah......................................................................................................................... 3

Původní články
Globalizace a epidemiologické souvislosti – člověk, klíště, domácí zvířata
Vladimír Polanecký...................................................................................................... 7
Anestetické komplikace u psa – popis  7 klinických případů
Petr Raušer, Leona Raušerová-Lexmaulová.................................................................... 11
Toulavé, opuštěné nebo handicapované zvíře
v ordinaci veterinárního lékaře
Jiří Žák........................................................................................................................ 21

Překladové články
Výživa u chronického onemocnění ledvin u psů a koček –
nejdůležitější terapeutická alternativa
Claudia Rade............................................................................................................... 28

Fotogalerie
Cizí těleso ve spojivkovém vaku (Corpus alienum conjunctivae)
Pavel Hron.................................................................................................................. 34

Abstrakta ze zahraničních časopisů ............................................................................. 39

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Ptačí chřipka v České republice
Petr Majer.................................................................................................................... 43
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Pražská zvířecí záchranka v roce 2016
Petr Stýblo................................................................................................................... 45
Zoo Praha
Určování pohlaví u mladých bodlínů Telfairových (Echinops telfairi)
Roman Vodička............................................................................................................. 49

Klinicko-patologické kasuistiky
Kombinované melanocytární tumory kůže u čtyř psů
František Jelínek........................................................................................................... 51

Editorial
František Jelínek ............................................................................................................ 1
Contents......................................................................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS
Globalization in epidemiological context – human, tick, domestic animal
Vladimír Polanecký ......................................................................................................... 7
Anaesthetic complications in dog 7 clinical cases
Petr Raušer, Leona Raušerová-Lexmaulová .......................................................................11
Stray, abandoned or handicapped animal at veterinarian’s office
Jiří Žák........................................................................................................................... 21

Translated works
Nutrition in chronic kidney disease of dogs and cats –
the most important therapeutic alternatives
Claudia Rade .................................................................................................................. 28

Photogalery
Foreign body in the conjunctival sac (Corpus alienum conjunctivae)
Pavel Hron....................................................................................................................... 34

Abstracts from foreign journals.......................................................................................... 39

News
Here informs the State veterinary management
Avian influenza in the Czech Republic
Petr Majer ........................................................................................................................ 43
Information from the Czech Association of the nature
Prague animal ambulance in 2016 year
Petr Stýblo........................................................................................................................ 45
Zoo Prague
Sex determination in young Lesser hedgehog tenrec (Echinops telfairi)
Roman Vodička.................................................................................................................. 49

Clinicopathological case reports
Combined melanocytic tumours of the skin in four dogs
František Jelínek ................................................................................................................ 51

EDITORIAL .......................................................................................................1

Diabetologie

Miroslav Souček
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání ....................... 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa ....................................................... 16

Metabolismus

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Klinický prejav a diagnostika glykogenózy typ III................................................... 20

Metabolismus/obezitologie

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová,
Dominika Ranková, Jana Čepová, Marcela Malíková
Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha................. 26

Endokrinologie

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolaktinemie a prolaktinomy ...................................................................... 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin jako most mezi základním výzkumem a farmakoterapií ........................... 38

Firemní oznámení

Lispro dvacetileté ...............................................................................................45

Milan Kvapil
Nová data o přínosu intervence inzulinové rezistence pioglitazonem u
pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.......................................................51


Přečetli jsme za vás .......................................................................................... 58
Informace ......................................................................................................... 64

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 1

Diabetology

Miroslav Souček
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers
on the all-cause mortality in patients with hypertension,
diabetes mellitus and without heart failure ............................................................ 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Pharmacotherapy of diabetes: nephrologist‘s perspective...................................... 16

Metabolism

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Clinical manifestation and diagnostics of glycogen storage disease type III..............20

Metabolism/obesitology

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová, Dominika Ranková,
Jana Čepová, Marcela Malíková
Evaluation of children‘s services the outpatient Child Obesity
Clinic The Motol university hospital, Prague, Czech republic................................... 26

Endocrinology

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolactinemia and prolactinomas ................................................................. 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin as a bridge between basic science and pharmacotherapy ........................ 38

Announcements

Lispro  ................................................................................................................45

Milan Kvapil
New data with the benefits of pioglitazone treatment of patients with
high cardiovascular risk and insulin resistance........................................................51


We have read for you........................................................................................... 58
Informations ....................................................................................................... 64

 

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Tisková zpráva
Rebecca Decker ................................................................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE
Význam stanovování histamin-degradační
aktivity séra v diagnostice histaminové intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Vyšetřování příčin perioperačních reakcí
Lenka Sedláčková ............................................................................... 18

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Charakteristika a funkcia ILC-buniek človeka za fyziologických
a patologických okolností
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrofilní extracelulární pasti –
záchranné sítě imunitního systému
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

KAZUISTIKY
Recidivující aftózní stomatitida
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reakce na sulfonamidy, či neobjevený soupeř?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Zdravotní a ekonomické dopady uváděné alergie na peniciliny
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalizace a racionalizace produktového portfolia
společnosti Stallergenes Greer
Tomáš Adamec ................................................................................... 51

Pacient se suchým kašlem v lékárně
Jan Juřica .......................................................................................... 55

KONFERENCE, KONGRESY
XXVIII. Beskydské alergologické a imunologické dny
18. – 19. listopadu 2016, Malenovice
Mořic Jurečka ...................................................................................... 58

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 ...................................................................... 63
Pozvánky ............................................................................................ 68

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Press release
Rebecca Decker ................................................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Importance of serum histamine-degradation activity determination
in the diagnosis of histamine intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Perioperative reactions – diagnostics of causes
Lenka Sedláčková .............................................................................. 18

REVIEWS
Characteristic and function of ILC cells
in man under physiological and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrophil extracellular traps – immune system’s safety net
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

CASE REPORT
Recurrent aphthous stomatitis
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reaction to sulfonamides or undiscovered rival?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Health and economic impacts of reported penicillin allergy
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalization and rationalization
of Stallergenes Greer’s product portfolio
Tomáš Adamec .................................................................................... 51

Patient with the bad dry cough in pharmacy
Jan Juřica ............................................................................................ 55

CONFERENCE, CONGRESS
28th Allergy and immunology days,
Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka ....................................................................................... 58

INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................ 63
Invitations ............................................................................................. 68

Editorial     ............................................................................................................. 1
Program     ............................................................................................................. 4
Plenární přednášky
Omezený vliv stresu v depresi: jak antidepresiva fungují a proč nefungují lépe............... 8
Kult velkého pohybu................................................................................................ 8
Co se dá vyčíst z lidského (mého) genomu?  ............................................................ 8
Odborná sympozia
Volba léčebné intervence u pacientů s afektivními, psychotickými
a úzkostnými poruchami ......................................................................................... 9
Depotní antipsychotická léčba .................................................................................10
Chronobiologické aspekty u bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy ................12
Antidepresiva v klinické praxi....................................................................................13
Specifické farmakoterapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii..................... 15
ADHD v dospělosti ...................................................................................................15
Farmakoterapie a její limity v léčbě ADHD v průběhu života......................................... 17
rTMS a její použití v psychiatrii a v algeziologii ..........................................................18
Limity farmakoterapie neuropsychiatrických onemocnění a možnosti jejich překonání .....20
Funkční interakce látek vyvolávajících závislost.......................................................... 21
Epigenom II − epigenom v praxi................................................................................22
Vliv kanabisu na neuropsychologické funkce a mozkovou aktivitu ................................ 24
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): od nervových buněk k lidskému
pacientovi ................................................................................................................25
Léčba psychofarmaky a společensky tolerované drogy................................................26
Renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako cieľ antidepresívnej
a anxiolytickej liečby................................................................................................27
Kardiometabolické riziko u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou ......................29
Setkání s odborníkem
MUDr. Pavel Fridrich: Srovnání péče o duševně nemocné ve Velké Británii a v ČR..........31
Pracovní snídaně ČNPS........................................................................................... 31

Nový výzkum
Preklinický výzkum I...............................................................................................32
Preklinický výzkum II...............................................................................................33
Klinický výzkum......................................................................................................36
Workshopy
Poruchy příjmu potravy – diagnostické a terapeutické spektrum.................................. 38
Diagnostika a léčba bipolární poruchy.......................................................................38
Deset statečných − paranoidní porucha osobnosti ....................................................40
Farmakoterapie v dětské a dorostové psychiatrii .......................................................41
Diagnostika a léčba ADHD v dospělosti ...................................................................41
Farmakoterapie poruch chování u demencí................................................................43
Jak indikovat psychofarmaka podle příznaků individuálního nemocného .......................43
Farmakologické versus nefarmakologické postupy zvládání pocitu vlastní
důležitosti a bezbřehé sebeprezentace pacientů s psychotickými
a nepsychotickými onemocněními ...........................................................................43
Vývěsková sdělení
Preklinické studie ..................................................................................................45
Klinické studie........................................................................................................55
Jmenný rejstřík ......................................................................................................66

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Programme...............................................................................................................4
Plenary lectures
The limited role of stress in depression: how antidepressants work
and why they don’t work better...................................................................................8
A great movement cult............................................................................................. 8
What could we tell from human (my) genome?........................................................... 8
Scientific symposia
The choice of therapeutic intervention in patients with affective, psychotic
and anxiety disorders ..............................................................................................9
Depot antipsychotic treatment..................................................................................10
Chronobiological aspects of bipolar disorder and depression........................................12
Antidepressants in clinical practice...........................................................................13
Special pharmacotherapy in child and adolescent psychiatry..................................... 15
Adult ADHD............................................................................................................15
Pharmacotherapy and its limits in the treatment of ADHD as a life-long disorder............17
rTMS and its treatment application in psychiatry and algesiology.................................18
Pharmacotherapy limitations of neuropsychiatric disorders
and their overcoming...............................................................................................20
Functional interactions of drugs developing dependence ........................................... 21
Epigenome II – epigenome in practice .................................................................... 22
The effects of cannabis on neuropsychological functions and brain activity.................. 24
Obsessive-compulsive disorder (OCD): From nerve cells to human patients................ 25
Pharmacotherapy and socially tolerated drugs..........................................................26
Renin-angiotensin-aldosterone system as a target of antidepressant
and anxiolytic therapy............................................................................................27
Cardiometabolic risk in patients with schizophrenia and bipolar disorder...................... 29
MEET THE EXPERT
MUDr. Pavel Fridrich: A comparison of mental health care in Great Britain
and Czech Republic...............................................................................................31
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA.............................................................................31

NEW RESEARCH
Preclinical research I ........................................................................................... 32
Preclinical research II............................................................................................ 33
Clinical research....................................................................................................36
WORKSHOPS
Eating disorders – diagnostic and therapeutic spectrum............................................38
Bipolar disorder – diagnosis and treatment...............................................................38
The Magnificent Ten − Paranoid Personality Disorder.................................................40
Pharmacotherapy in children and adolescents .........................................................41
Adult ADHD – diagnosis and treatment ..................................................................41
Pharmacotherapy of behavioral disturbances associated with dementia...................... 43
The choice of psychotropic drugs according to the symptoms
of individual patients................................................................................................43
Pharmacological versus non-pharmacological approaches to coping with
a self-importance dellusion and limitless self-presentation in psychotic
and non-psychotic patients ...................................................................................43
POSTER SESSIONS
Preclinical studies.................................................................................................45
Clinical studies.....................................................................................................55
NAME INDEX.........................................................................................................66

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................... 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Obsah..................................................................................................... 7
Přehledné články
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Spinální aplikace kortikoidů.......................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Kognitivní účinky opioidů u chronické nenádorové bolesti..............................15
Jozef Macko
Procedurální bolest novorozenců, analgetický efekt cukrů,
objektivizace hodnocení bolesti u preverbálních jedinců............................... 20
Původní práce
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Perkutánní cementová diskoplastika – naše první zkušenosti....................... 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Znalosti a zkušenosti sester konzultantek pro hojení
ran v managementu bolesti u nemocného s ránou....................................... 32
Zprávy
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 18. 1. 2017, Praha............... 42
Zpráva IPVZ............................................................................................. 43
XV. setkání algeziologů hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017....................... 44
Informace.............................................................................................. 45

 

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................ 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Content................................................................................................... 7
Reviews
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Steroid spinal injection...............................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
The cognitive effects of opioids in chronic non-cancer pain............................ 15
Jozef Macko
Procedural pain in neonates, analgetic effect of sweet solutions,
verification of pain assessment in preverbal individuals.................................. 20
Original papers
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Percutaneous cement discoplasty – our first experiences............................. 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Knowledge and experience of wound consultant nurses in
pain management in patients with wound..................................................... 32
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 18. 1. 2017, Praha............... 42
IPVZ News ................................................................................................43
XV. Meeting of algesiologists in hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017.............. 44
Informations................................................................................................45