Tigis

OBSAH ................................................................100
ATOPICKÁ DERMATITIDA U PSŮ
Stanislav Počta ......................................................103
TOXICKÁ EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZA
U PSA KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
FARMAKOLOGICKÝ POHLED NA POUŽITÍ IBUPROFENU
VE VETERINÁRNÍ PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE PO GONADECTOMII U FEN
Hartwig Bostedt ......................................................127
KULHAJÍCÍ MLADÝ PES
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
ZPRÁVY
Zde informuje státní vetrinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................137
Český svaz ochránců přírody
Petr Stýblo ..........................................................141CONTENTS

CONTENTS .............................................................100
CANINE ATOPIC DERMATITIS
Stanislav Počta ......................................................103
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS
IN ONE DOG. A CASE REPORT
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
THE PHARMACOLOGIST’S VIEW OF THE USE OF
IBUPROFEN IN SMALL ANIMAL PRACTICE
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE FOLLOWING
GONADECTOMY IN FEMALE DOGS
Hartwig Bostedt ......................................................127
LIMPING YOUNG DOG
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ..........................................................137
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ..........................................................141
EDITORIAL .............................................................147
OBSAH .................................................................148
DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ FIBROMATÓZNÍHO
PAPILOMU URETRY U FENY
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST I. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ NA KŮŽI A DO
PŘÍSTUPNÝCH TĚLNÍCH DUTIN
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGRESIVNÍ PES JAKO DŮSLEDEK NEZVLÁDNUTÉ VÝCHOVY
– KAZUISTIKY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTROTICKÁ ONEMOCNĚNÍ KOČEK
Gereon Viefhues .......................................................165
DYSTOKIE – POMOC U FEN
Axel Wehrend ..........................................................170
ZPRÁVY
Zde informuje státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................175


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................147
CONTENTS ..............................................................148
DIAGNOSTIC APPROACH AND SURGICAL MANAGEMENT OF
AN URETHRAL FIBROMATEOUS PAPILLOMA IN A BITCH
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART I. – TOPICAL PREPARATIONS ADMINISTERED ON THE
SKIN AND TO THE BODY CAVITIES
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGGRESSIVE DOG AS A RESULT OF UNCONTROLLED CARE
– CASUISTRY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTHROSIS IN CATS
Gereon Viefhues .......................................................165
CANINE DYSTOCIA - MANAGEMENT
Axel Wehrend ..........................................................170
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ...........................................................175

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
PŮVODNÍ PRÁCE
L. Krámská, M. Preiss
Určování premorbidní úrovně – možnosti zkoušky čtení slov ..............4
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Strunecká, J. Patočka
Prùvodce na cestu po fosfoinozitidové dráze ............................8
K. Šonka
Léčba narkolepsie .....................................................13
J. Patočka, A. Strunecká
Inzulin a paměť .......................................................18
KAZUISTIKY
R. Přikryl, S. Skotáková, T. Kašpárek, E. Češková, H. Kučerová, V. Pálenský
Šestiměsíční zmírnění negativních schizofrenních příznakù po léčbě
repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS): (N=1) studie .21
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Pregabalin - nové nebenzodiazepinové anxiolytikum .....................24
VZDÌLÁVÁNÍ
E. Kitzlerová
Patofyziologické souvislosti kardiovaskulárních onemocnění
a depresivní poruchy a trendy v jejich léčbě ..........................31

MOZEK - FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Horáček, L. Krejčù, M. Klírová, M. Brunovský, F. Španiel, T. Novák,
M. Kopeček
Regionální metabolizmus mozku (18FDG PET) u nemocného
s akustickými halucinacemi s anamnézou závislosti .....................39
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Volavka: Všechna antipsychotika jsou si rovna, ale .................43
M. Zapletálek: Za přítelem Hugo Širokým ...............................43
ZPRÁVY
P. Mohr: 2nd Bienale - Konference mezinárodní společnosti
pro bipolární poruchu, Edinburgh 2.–4. 8. 2006 ........................44
I. Žucha: Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. - jubilant ...............46
H. Tejkalová: The 19th ECNP Congress - Paříž, 16.–20. 9. 2006 .........46
Academia Medica Pragensis - páté výročí založení (2001–2006) ..........47
M. Kopeček, M. Bareš: Shrnutí výsledkù studie STAR*D ..................48
C. Höschl, J. Horáček: 45. výročí konference Americké
neuropsychofarmakologické
společnosti (ACNP) 3.–7. 12. 2006, Hollywood, Florida, USA ............51
J. Horáček: Ohlédnutí za 49. česko-slovenskou psychofarmakologickou
konferencí v Lázních Jeseník ..........................................58
Přečetli jsme za Vás ..................................................60
NOVÉ KNIHY ............................................................62
REJSTŘÍK 2006 .........................................................63

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
ORIGINAL PAPERS
L. Krámská, M. Preiss
Evaluation of premorbid status – word reading test .....................4
REVIEWS
A. Strunecká, J. Patočka
Guide for traveling through phosphoinositide pathway ...................8
K. Šonka
Management of narcolepsy ..............................................13
J. Patočka, A. Strunecká
Insulin and Memory ....................................................18
CASE REPORT
R. Přikryl, S. Skotáková, T. Kašpárek, E. Češková, H. Kučerová, V. Pálenský
Six months alleviation from negative schizophrenic symptoms
after repetitive Transcranial Magnetic Stimulation
(rTMS): a single case report study ....................................21
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Pregabalin – a new non-benzodiazepine anxiolytic agent ................24
CME
E. Kitzlerová
Pathophysiological connections of cardiovascular disease
and depressive disorder and tendency in their treatment ...............31

BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Horáček, L. Krejčù, M. Klírová, M. Brunovský, F. Španiel, T. Novák, M. Kopeček
Regional brain metabolism (18FDG PET) in patient with acoustic
hallucinations and drug dependency in history .........................39
CORRESPONDENCE
J. Volavka: All antipsychotics are equal, but .........................43
M. Zapletálek: Remembrance of Hugo Široký .............................43
COMMUNICATIONS
P. Mohr: 2nd Biennial conference of the international society
for bipolar disorders, Edinburgh 2.–4. 8. 2006 ........................44
I. Žucha: Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. - jubilee ................46
H. Tejkalová: The 19th ECNP congress - Paris, 16.–20. 9. 2006 .........46
Academia Medica Pragensis - 5th anniversary (2001–2006). ..............47
M. Kopeček, M. Bareš: Summary of STAR*D results .......................48
C. Höschl, J. Horáček: 45th annual ACNP meeting,
3.–7. 12. 2006, Hollywood, Florida, USA ...............................51
J. Horáček: 49th annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting . ..58
We have read for you ..................................................60
NEW BOOKS .............................................................62
INDEX 2006 ............................................................63
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
VÝZNAM ARTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PATOLOGICKÝCH
ZMĚN RAMENNÍHO KLOUBU U PSA
Jan Hnízdo .............................................................5
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST II. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ PERORÁLNĚ
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................23
LEISHMANIÓZA PSŮ
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
NOVÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ?
EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY ANAPLASMÓZY U PSA
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
FOTOGALERIE ...........................................................40
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................42
REJSTŘÍKY 2008 ........................................................47CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
SIGNIFICANCE OF ARTHROSCOPY IN THE DIAGNOSTICS OF
PATHOLOGIC CONDITIONS
OF THE SHOULDER JOINT IN THE DOG
Jan Hnízdo .............................................................5
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART II. – ORAL ADMINISTERED MEDICINAL PRODUCTS
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................23
NEW INFECTIOUS DISEASE?
EPIDEMIOLOGY OF ANAPLASMOSIS IN DOGS
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
CANINE LEISHMANIASIS
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
PHOTOGALLERY ..........................................................40
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................42
INDEXS 2008 ...........................................................47
EDITORIAL ............................................................185
OBSAH ................................................................187
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Čech
Před dvaceti lety zemřel Vojtěch Adalbert Král,
průkopník psychogeriatrie a její zakladatel v Kanadě .................189
M. Dose, T. Glaser, B. Weinmüller
Naturalistická studie léčby antipsychotiky:
retrospektivní analýza z dokumentace pacientů se schizofrenií ........197
M. Preiss, L. Krámská, M. Kukolová, M. Kopeček,
M. Rodriguez, E. Dragomirecká, P. Mohr
Kognitivní deficit u schizofrenie:
návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD ...........201
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
F. Šśastný
Genetická podstata Alzheimerovy nemoci
a možnost její predikce ..............................................207

VZDĚLÁVÁNÍ
T. Novák
Rozumíme statistice a výsledkům v odborné literatuře? ................214
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
J. Patočka
Juliflorin – naděje na nový lék Alzheimerovy nemoci? .................220
V. Bubeníková-Valešová
Neuroprotektivní účinek quetiapinu:
Význam při léčbě Alzheimerovy demence ................................223
ZPRÁVY
C. Höschl: Cesta od prvního vzplanutí choroby k remisi ...............225
C. Höschl: Krátce z Evropy ...........................................226
Přečetli jsme za Vás .................................................228
INFORMACE ............................................................231
NOVÉ KNIHY ...........................................................235


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................185
CONTENTS .............................................................187
ORIGINAL PAPERS
P. Čech
Vojtech Adalbert Kral, a pioneer of psychogeriatrics
and its founder in Canada died twenty years ago ......................189
M. Dose, T. Glaser, B. Weinmüller
Treating schizophrenia patients with antipsychotics
in a naturalistic setting: a retrospective chart review ..............197
M. Preiss, L. Krámská, M. Kukolová, M. Kopeček,
M. Rodriguez, E. Dragomirecká, P. Mohr
The cognitive deficit in schizophrenia:
continuing IPSS and DOSMeD studies ...................................201
REVIEWS
F. Šśastný
Genetic principle of Alzheimer’s disease
and possibility of its prediction ....................................207


CME
T. Novák
Do we understand the statistics and results in the medical literature? 214
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
J. Patočka
Juliflorine – hope for a new drug for Alzheimer‘s disease? ...........220
V. Bubeníková-Valešová
The neuroprotective effect of quetiapine:
Implications for the treatment of Alzheimer disease ..................223
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Roadmap from the onset of a disease to the full remission .225
C. Höschl: Brief report from Europe ..................................226
We have read for you .................................................228
INFORMATIONS .........................................................331
NOW BOOKS ............................................................235
EDITORIAL .............................................................49
OBSAH .................................................................52
GENERALIZOVANÁ DEMODIKÓZA U PSA
Jiří Filip ............................................................55
KARCINOM Z PARAFOLIKULÁRNÍCH BUNĚK
TYREOIDEY U PSA
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................66
DERMATOLOGICKÉ ZMĚNY NA NOSNÍ HOUBĚ PSÙ
Stefanie Peters .......................................................69
TROMBÓZA AORTY U KOČKY
Andreas Kirsch ........................................................80
FOTOGALERIE ...........................................................91
ZPRÁVY
Vakcinologické sympozium MEVS v Praze
Michal Gojda ..........................................................94
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................96CONTENTS

EDITORIAL .............................................................49
CONTENTS ..............................................................52
GENERALIZED DEMODICOSIS IN THE DOG
Jiří Filip ............................................................55
CARCINOMA OF PARAFOLLICULAR CELLS IN A DOG
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................66
DERMATOLOGICAL CHANGES OF NASAL PLANUM IN DOGS
Stefanie Peters .......................................................69
FELINE AORTAL TROMBOSIS
Andreas Kirsch ........................................................80
PHOTOGALLERY ..........................................................91
NEWS
Vaccinology symposium MEVS in Prague
Michal Gojda ..........................................................94
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................96

EDITORIAL .............................................................127
OBSAH .................................................................128
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Konrád
32 týdenní otevřené sledování účinnosti a bezpečnosti memantinu
u nemocných s demencí u Alzheimerovy nemoci ...........................130
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Bubeníková-Valešová, M. Vrajová, J. Horáček
Validita modelů schizofrenie založených na inhibici
NMDA receptorů – animální i klinické studie ...........................134
A. Večeřová-Procházková, Z. Staòková, E. Čápová
Retence v programech buprenorfinové substituční terapie ...............141
A. Bartoš, D. Řípová
Biochemické ukazatele Alzheimerovy nemoci
včetně derivátů cholesterolu ..........................................145
K. Látalová, R. Balon
Sexuální funkce u schizofrenních pacientů .............................147
VZDĚLÁVÁNÍ
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, L. Hosák, K. Konupčíková
Antipsychotika a žilní tromboembolizmus ...............................154

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
J. Švestka
Nová psychofarmaka: Melatonin s prodlouženým účinkem
v léčbě primární insomnie u starších osob .............................160
MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
P. Šóš, M. Brunovský, J. Horáček, M. Bareš, M. Kopeček
Využití kordanční analýzy a elektromagnetické tomografie
ke sledování změn elektrické mozkové aktivity
během léčby depresivní poruchy ........................................167
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
G. O. Křížek: Budou se děti za 100 let ve škole ještě muset učit psát? 172
I. Bitter: Janu Libigerovi ............................................173
ZPRÁVY
A. Kolářský: Pudové předpoklady morálky ...............................174
Přečetli jsme za Vás ..................................................176
INFORMACE .............................................................178
NOVÉ KNIHY ............................................................180CONTENTS

EDITORIAL .............................................................127
CONTENTS ..............................................................128
ORIGINAL PAPERS
J. Konrád
A 32-week open-label observation of the efficacy and safety
of memantine in patients with Alzheimer’s disease .....................130
REVIEWS
V. Bubeníková-Valešová, M. Vrajová, J. Horáček
The validity of animal models of schizophrenia based
on the inhibition of NMDA receptor-animal and clinical studies ........134
A. Večeřová-Procházková, Z. Staòková, E. Čápová
Retention in substitution programmes with buprenorphine ...............141
A. Bartoš, D. Řípová
Biochemical markers of Alzheimer’s disease
including cholesterol derivates .......................................145
K. Látalová, R. Balon
Sexual function in patients with schizophrenia ........................147
CME
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, L. Hosák, K. Konupčíková
Antipsychotics and venous thromboembolism .............................154

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
J. Švestka
New psychotropics: Prolonged-release melatonin
in the treatment of primary insomnia in elderly people ................160
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
P. Šóš, M. Brunovský, J. Horáček, M. Bareš, M. Kopeček
Utilization of cordance analysis and electromagnetic tomography
in monitoring changes of electric brain activity
during depressive disorder treatment ..................................167
CORRESPONDENCE
G. O. Křížek: Will schoolchildren have to learn handwriting 100 years
later? ............................................................... 172
I. Bitter: To Jan Libiger .............................................173
COMMUNICATIONS
A. Kolářský: Drive potency for morals .................................174
We have read for you ..................................................176
INFORMATIONS ..........................................................178
NOW BOOKS .............................................................180

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Výsledky studie mapující buněčnou reaktivitu proti
diabetogenním autoantigenům u pacientů s diabetem
1. typu a u jejich příbuzných ..........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Analoga inzulinu a gravidita ..........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Současný pohled na hodnocení kompenzace diabetes mellitus .............19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích
v České republice aneb lze léčit pacienty s diabetem
dle standardů odborné společnosti? Revize po 4 letech .................32

ENDOKRINOLOGIE
Branislav Lichardus
Nestárnúca koncepcia endokrinologických dní 1978–2007
(Prednesené na XXX. Endokrinologických dňoch
v Špindlerovom mlyne 4. 10. 2007) .....................................39
METABOLISMUS
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí
a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu 43
RECENZE ...............................................................50
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................52
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .............................54
REJSTŘÍKY 2007 ........................................................58

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGY
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Results of the study mapping cell reactivity against
diabetogeneic autoantigens in type 1 diabetes
patients and in their relatives ........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Insulin Analogs and Pregnancy .........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Contemporary view on evoluation of metabolic
compensation of diabetes mellitus .....................................19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Recommended versus real treatment in outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic or is it possible to treat
diabetic patients according to the Guidelines? Revision after 4 years .32

ENDOKRINOLOGY
Branislav Lichardus
Time-Resisting Conceptual Framework of the Days
of Endocrinology 1978–2007
(Presented at the XXXth Days of Endocrinology
in Špindlerův Mlýn on Oct. 4th 2007) ..................................39
METABOLISM
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík ................43
CURRENT BOOKS REVIEWS .................................................50
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................52
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABETOLOGY ..................................54
INDEX 2007 ............................................................58

EDITORIAL .............................................................69
OBSAH .................................................................70
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Volavka
Vztah mezi COMT a agresí: pohyblivý cíl? ..............................72
A. Heretik jr., V. Novotný, A. Heretik, J. Pečeňák, A. Ritomský
Úzkostlivosť a konzum alkoholu: rozdiely medzi
mužmi a ženami: údaje zo štúdie EPIAF .................................74
E. Kitzlerová, L. Motlová, E. Dragomirecká
I pacienti se schizofrenií mohou být fit: roční výsledky
programu pro dobré zdraví v České republice ...........................78
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Horáček
Prolegomena ke každé budoucí psychiatrické nozologii
(jež se bude moci státi vědou) ........................................82
P. Grof, L. Crawford
Psychiatrie a hudba: léčba slovy a tóny ...............................88
M. Alda, T. Hájek
Co mohou ukázat studie osob
s genetickým rizikem bipolární poruchy? ...............................90
L. Miovská, M. Miovský
Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce
jejich uživatelů: zhodnocení aktuálního stavu výzkumu .................93

VZDĚLÁVÁNÍ
I. Tůma
Kognitivní deficit a psychopatologie schizofrenie ....................101
MOZEK – FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
V. Bubeníková-Valešová, T. Páleníček, J. Horáček
Vliv 3,4-methylendioxymetamfetaminu (extáze) a citalopramu
na přežívání nově vzniklých buněk v hipokampu dospělých
potkanů – pilotní studie .............................................107
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Pečeňák: Je autizmus prekonaný? ...................................112
ZPRÁVY
C. Höschl: Jan Libiger šedesátníkem ..................................115
K. Adamcová: 16. Evropský psychiatrický kongres ......................117
Přečetli jsme za vás .................................................118
INFORMACE ............................................................123
NOVÉ KNIHY ...........................................................124
Rejstříky ............................................................126

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................69
CONTENTS ..............................................................70
ORIGINAL PAPERS
J. Volavka
Relation between COMT and aggression: a moving target? ................72
A. Heretik jr., V. Novotný, A. Heretik, J. Pečeňák, A. Ritomský
Trait-anxiety and alcohol consumption: men – women
diferences: data of the EPIAF study ...................................74
E. Kitzlerová, L. Motlová, E. Dragomirecká
Patients with schizophrenia can also be healthy:
one year results of wellness program in the Czech republic ............78
REVIEWS
J. Horáček
Prolegomena to any future psychiatric nosology
(that will be able to come forward as science) ........................82
P. Grof, L. Crawford
Psychiatry and music: healing words and healing sounds ................88
M. Alda, T. Hájek
The risk and the burden of bipolar disorder –
– the value of high-risk studies ......................................90
L. Miovská, M. Miovský
The effects of cannabis use on its users´cognitive
functions: assessment of the current state of research ................93

cmE
I. Tůma
Cognitive deficit and psychopatology of schizophrenia ................101
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
V. Bubeníková-Valešová, T. Páleníček, J. Horáček
The effect of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (ecstasy)
and citalopram on survival of new generated cells in adult rat .......107
CORRESPONDENCE
J. Pečeňák: Is autism overcome? ......................................112
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Jan Libiger – 60th birthday ...............................115
K. Adamcová: 16th European Psychiatric Congress ......................117
We have read for you .................................................118
INFORMATIONS .........................................................123
NOW BOOKS ............................................................124
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................126

Indexes ..............................................................126


EDITORIAL ............................................................101
OBSAH ................................................................104
ANOMÁLIE CÉVNÍCH PRSTENCÙ U KOČKY A PSA
Leoš Krkoška .........................................................106
KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U KOČKY
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ...............................................120
PRINCIPY NARKÓZY A LÉČENÍ BOLESTI U MALÝCH SAVCŮ
Julia Henke ..........................................................123
POUŽITÍ OPIOIDÙ U PSA A KOČKY
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
FOTOGALERIE ..........................................................138
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................140
POKYNY PRO AUTORY ....................................................148


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................101
CONTENTS .............................................................104
VASCULAR RING ANOMALIES IN CATS AND DOGS
Leoš Krkoška .........................................................106
CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER IN A CAT
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ..............................................120
NARCOSIS PRINCIPLES AND PAIN TREATMENT IN SMALL
MAMMALS
Julia Henke ..........................................................123
THE USE OF OPIOIDS IN DOGS AND CATS
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
PHOTOGALLERY .........................................................138
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ..........................................................140
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................148