Tigis

OBSAH
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 237
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 241
PŮVODNÍ PRÁCE
Vliv nesprávné inhalační techniky na úroveň kontroly nad astmatem
Viktor Kašák, Eva Feketeová ...................................................................... 246

Role Th17 lymfocytů v protiinfekční imunitě:
Co nás naučilo studium primárních imunodeficitů?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Rekonstituce dendritických buněk po myeloablativní
alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
a její poruchy u akutní GVHD
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek .................................................................... 266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Budoucnost alergenové imunoterapie
Václav Špičák .......................................................................................... 275

Rekurentná kandidová vulvovaginitída. Vlastné skúsenosti
s prípravkom CANDIVAC a nové odporúčania
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová ................................. 279

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné
imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová ............................... 285

Multiplexové metody v laboratorní diagnostice
alergen-specifických IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ............................................292

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami
nepřímé imunofluorescence (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek .......................................................................... 294

DISKUSNÍ FÓRUM ..................................................................................... 297
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .......................................................................... 298
INFORMACE ............................................................................................. 304
POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 310
PŘEDPLATNÉ .......................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................ 237
Jaromír Bystroň ........................................................................................ 241
ORIGINAL PAPERS
The influence of incorrect inhalation technique on the level
of asthma control
Viktor Kašák, Eva Feketeová ..................................................................... 246

Th17 lymphocytes in anti-infectious immunity: What have we learnt
from the studies in primary immunodeficiencies?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Reconstitution of dendritic cells after myeloablative allogeneic
haematopoetic stem cell transplantation: implications
for the development of acute graft-versus host disease
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek ..................................................................... 266

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Future of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák ........................................................................................... 275

Recurrent vulvovaginal candidiasis. Our experiences
with CANDIVAC and new recommendations
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová .................................. 279

DIAGNOSTICS AND LABORATORY TECHNIQUE
Algorithm to determine parameters of both humoral and
cell-mediated immunity in women and men who failed to conceive
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová .............................. 285

Multiplex methods in laboratory diagnosis
of allergen-specific IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ......................................... 292

Autoantibody titration using indirect
immunofluorescence assays (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek ....................................................................... 294

DISCUSSION FORUM ............................................................................. 297
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................... 298
INFORMATIONS ..................................................................................... 304
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS ....................................................... 310
SUBSCRIPTION ...................................................................................... 312

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 157
DIABETOLOGIE
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endotelová dysfunkce a diabetes mellitus 1. typu ..................................................................... 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí
radionuklidem značených leukocytů ........................................................................................ 174
Tomáš Edelsberger
Neinvazivní aplikace inzulínu ................................................................................................... 184
ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Nový systém mezinárodně sjednoceného hodnocení tenkojehlových
aspiračních biopsií štítné žlázy: Bethesda klasifikace 2010 ........................................................ 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
Endokrinní funkce tukové tkáně: co je nového? ......................................................................... 197
VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu seniorů – dotazník MNA ................................................................. 205
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy .............................................................................. 211

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 157
DIABETOLOGY
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endothelial dysfunction in type 1 diabetes mellitus .................................................................. 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Evaluation of patient with diabetic foot syndrome using
radionuclide labeled leukocytes ............................................................................................. 174
Tomáš Edelsberger
Noninvasive insulin delivery .................................................................................................... 184
ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
The new international unified system for reporting
fine needle aspiration biopsies of thyroid gland: Bethesda 2010 ................................................. 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
The endocrine function of adipose tissue: What is new? ............................................................ 197
NUTRITION
Jolana Rambousková
Evaluation of nutritional status in elderly – Questionary MNA ..................................................... 205
INFORMATIONS
Future international and national meetings ................................................................................ 211

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 167
OBSAH .....................................................................................................................................168
PÙVODNÍ PRÁCE
Dita Kalnická, Jiří Masopust, Kateřina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií ...................................................................... 170
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí .................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – funkční kandidátní gen pro schizofrenii ...................................................................... 181

VZDĚLÁVÁNÍ
Jan Libiger
Klinická psychopatologie poruch vìdomí ....................................................................................... 192
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Jaromír Švestka
Olanzapin ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí ................................................ 201

Jiří Patočka, Kamil Kuča
Pozoruhodná molekula AF267B a Alzheimerova nemoc ................................................................. 209

Jiří Horáček
Farmakologické odlišnosti Risperidonu a Paliperidonu ER: role hydroxylace
a lékové formy v antipsychotickém účinku .................................................................................... 212

Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Možnosti použití aripiprazolu v léčbì bipolární afektivní poruchy.
Konsensus expertù v české republice ........................................................................................... 218
ZPRÁVY .....................................................................................................................................225
Přečetli jsme za Vás .................................................................................................................. 225
NOVÉ KNIHY ............................................................................................................................. 226

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................. 167
CONTENTS ................................................................................................................................ 168
ORIGINAL PAPERS
Dita Kalnická, JiŘí Masopust, KateŘina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Cardiometabolic Risk in Patients with Schizophrenia ...................................................................... 170
REVIEWS
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Questionnaires for assessment of activities of daily living
in patients with dementia ............................................................................................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – a functional candidate gene for schizophrenia .............................................................. 181
Jan Libiger
Clinical psychopathology of the conciousness disturbances ............................................................ 192
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Jaromír Švestka
Olanzapine in the form of long-acting intramuscular injections ........................................................ 201
Jiří Patočka, Kamil Kuča
Remarkable molecule AF267B and Alzheimer's disease ................................................................ 209
Jiří Horáček
Pharmacological differences between Risperidone and Paliperidone ER:
the role of hydroxylation and drug formulation in the antipsychotic effect .......................................... 212
Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
JiŘí Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Possibilities of aripiprazole use in the treatment of bipolar affective disorder.
expert consensus in the Czech Republic ...................................................................................... 218
COMMUNICATIONS ................................................................................................................... 225
We have read for you .................................................................................................................. 225
NEW BOOKS ............................................................................................................................ 226

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouze působící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus II. část: detemir
.............................................................................................. 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbarická oxygenoterapie a syndrom diabetické nohy
............................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Současné možnosti léčby diabetes mellitus
pomocí inzulinových pump
........................................................................................................ 179
ENDOKRINOLOGIE
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Zneužití hormonů a látek jim podobných v dopingu,
současné trendy v dopingu a v boji proti dopingu
......................................................................... 188
METABOLISMUS
Ivana Žofková
Vliv těhotenství a laktace na kalciový metabolismus
.................................................................... 194
VÝŽIVA
Dana Hrnčířová
Bezdomovectví a jeho zdravotně-nutriční aspekty
........................................................................ 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Chrání nás legislativa před transmastnými kyselinami?
................................................................ 203
ZPRÁVY ........................................................................................................................... 205–207
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 208–210
POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 212

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analogues in the treatment
of diabetes mellitus II. part: detemir
............................................................................................ 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbaric oxygen therapy and diabetic foot
................................................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Contemporary possibilities in the treatment of
diabetes mellitus with the insulin pumps
..................................................................................... 179
ENDOCRINOLOGY
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Abuse of hormones and related substances in doping,
contemporary trends in doping strategies and counterstrategies
................................................... 188
METABOLISM
Ivana Žofková
The infl uence of pregnancy and lactation
on calcium metabolism
.............................................................................................................. 194
NUTRITION
Dana Hrnčířová
Homelessness and its Helath-nutritional aspects
......................................................................... 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Are we defended befor trans-fatty acids
by the law of Czech Republic?
.................................................................................................... 203
NEWS ............................................................................................................................... 205–207
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 208–210
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ..................................................................................... 212

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................ 93
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouzepůsobící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus I. část: glargin
................................................................................................. 100
Yvona Pospíšilová
Možnosti prevence diabetes mellitus - aktuální stav
...................................................................... 109
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Měření jaterní produkce glukózy
.................................................................................................. 117
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Úloha endokanabinoidního systému a výsledky
prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru
endokanabinoidního systému - Rimonabantem - v léčbě
a prevenci diabetu 2. typu
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGIE / ABSTRAKTA
Abstrakta z 29. endokrinologických dní,
Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. september 2006
....................................................................... 128
ENDOKGRINOLOGIE / DOPORUČENÍ
Josef Marek
Doporučení hypofyzární společnosti
pro diagnostiku a léčbu prolaktinomů
............................................................................................ 149
RECENZE
Jan Škrha
Monografi e „Diabetologie pro sestry"
prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.
.............................................................................................. 156
ZPRÁVY
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 let .......................................................................................... 157
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 158

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 93
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analegues
in the diabetes therapy. Part I.: glargine
.......................................................................................... 100
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus - current state
................................................................................. 109
DIABETOLOGY / METABOLISM
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Measuring of hepatic glucose produktion
......................................................................................... 117
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
The role of the endocannabinoid system and the results
of the fi rst studies with the CB1 receptor antagonist -
Rimonabant - in the treatment and prevention
of Diabetes Mellitus Type 2
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGY / ABSTRACTS
Abstract from 29th endocrine days, Ružomberok,
Slovakia, September 21st – 23rd 2006
............................................................................................. 128
ENDOKRINOLOGY / RECOMMENDATION
Josef Marek
Recommendation of pituitary society for diagnosis
and treatment of prolactinoms
......................................................................................................... 149
REVIEW
Jan Škrha
Monography „Diabetology for nurses"
by prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
.............................................................................................. 156
NEWS
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 years ......................................................................................... 157
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................................ 158

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................................................. 49
DIABETOLOGIE
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3
..............................................................................57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatické fraktury v oblasti kolenního kloubu
u pacientů s diabetem
.................................................................................................................. 63
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolický syndrom a fyzická aktivita
......................................................................................... 69
DIABETOLOGIE
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Diabetická gastroparéza – využití elektrogastrografi e
..................................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin a jeho úloha v patogenezi kongenitální hypotyreózy
a dalších onemocnění
.................................................................................................................. 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření
u primární hyperparatyreózy
........................................................................................................ 85
ZPRÁVY ................................................................................................................................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 91

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 49
DIABETOLOGY
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3)
........................................................................ 57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatic Fractures in the KNEE in patients with diabetes
.......................................................... 63
DIABETOLOGY / METABOLISM
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolic Syndrome and Physical Activity
................................................................................... 69
DIABETOLOGY
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Electrogastrography in the diabetic gastroparesis
......................................................................... 75
ENDOCRINOLOGY
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin and its role in the pathogenesis of congenital hypothyroidism
and other diseases
................................................................................................................... 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Pre-and perioperative localozation investigastions
in primary hyperparathyreosis
..................................................................................................... 85
NEWS ...................................................................................................................................... 90
INFORMATIONS
Future international and national actions ...................................................................................... 91

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGIE
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, Prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus a subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy
...................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α a inzulinová senzitivita
................................................................................................ 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Feochromocytom a paragangliom – důvody pro genetické vyšetření
........................................... 16
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
.................................................... 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin –hormon nejen pro ženy
........................................................................................... 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatická primární hyperparatyreóza –
operovat či neoperovat?
.......................................................................................................... 29
ZPRÁVY ............................................................................................................................... 36
RECENZE ............................................................................................................................. 38
POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGY
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus and subclinical thyroid dysfunctions
............................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α and insulin sensitivity
............................................................................................... 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Pheochromocytoma and paraganglioma – reasons for genetic testing
...................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
................................................. 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin – hormone not only for women
................................................................................ 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatic primary hyperparathyroidism
– To operate or not to operate?
............................................................................................. 29
NEWS ................................................................................................................................ 36
RECENZE ........................................................................................................................... 38
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ............................................................................... 40

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 177
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 1. TYPU ................................................................. 185
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU ................................................................. 191
STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM ................................................................. 199
DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA ........................................................................................ 204
STANDARDY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
DIABETICKÉ RETIONOPATIE A JEJÍCH KOMPLIKACÍ ................................................................... 207
STANDARDY PÉČE PŘI DIABETICKÉ NEFROPATII ...................................................................... 211
STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY DIABETICKÉ NEUROPATIE ............................................... 215
STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY ....................................... 221
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ ..................................................... 229
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ STAVU DIABETES MELLITUS ................................. 232
INFORMACE ............................................................................................................................... 242
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .................................................................. 246
PŘEDPLATNÉ ............................................................................................................................. 251
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................................... 252

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 177
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 185
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 191
STANDARDS OF DIETARY THERAPY OF DIABETES .................................................................... 199
RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION OF DIABETIC PATIENTS ................................................. 204
STANDARDS FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY
OF DIABETIC RETINOPATHY
........................................................................................................ 207
STANDARDS OF
STANDARDS OF DIANOSTICS AND THERAPY OF DIABETIC NEUROPATHY
.................................. 215
STANDARDS OF THERAPY OF PATIENTS
WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
............................................................................................... 221
STANDARDS OF CARE OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANCY ................................................ 229
LABORATORY DIAGNOSTICS AND MONITORING OF DIABETES MELLITUS ................................... 232
INFORMATIONS ............................................................................................................................ 242
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABATELOGY ............................................................................. 246
SUBSCRIPTION ............................................................................................................................. 251
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..................................................................................................... 252

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 129

DIABETOLOGIE
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Těhotenství a diabetes mellitus 1. a 2. typu
.................................................................................... 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglykemie a inzulinorezistence u kriticky nemocných:
příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění
............................................................................ 143

ENDOKRINOLOGIE
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5α-reduktázy .................................................................... 157
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tkáňově specifi cký Cushingův syndrom
........................................................................................ 163
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce recidivujícího adenomu
příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
.................................................................................................. 169

VZPOMÍNKA

Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................. 173

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 174

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 176

CONTENTS

EDITORIAL
............................................................................................................................... 129

DIABETOLOGY
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Pregnancy and Diabetes Mellitus Type 1 and 2
............................................................................ 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglycemia and insulin resistance in critically ill patients:
causes, consequences and possibilities of therapeutic interventions
.............................................. 143

ENDOKRINOLOGY
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Immunoendocrine relations and aging
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosterone and inhibitors of steroid 5α-reductase ........................................................... 152
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tissue-specifi c Cushing's syndrome
.......................................................................................... 163
Jiří Doležal
Sestamibi scintigraphy detection of the reccurent
parathyroid adenoma
................................................................................................................. 169

REMEMBRANCE
Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................ 173

INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................................... 174

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS .................................................................................... 176

OBSAH
EDITORIAL ....................................................................................................................... 61
DIABETOLOGIE
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Vliv blokády renin-angiotenzinového systému
na inzulinovou rezistenci a incidenci diabetu:
přehled současných znalostí
.............................................................................................. 68
Terezie Šuláková
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorfi zmy v kandidátních genech pro osteoporózu
a jejich asociace nejen s kostním metabolismem
................................................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2
........................................................................ 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Úloha transkripčních faktorů v embryogenezi hypofýzy
........................................................ 92
METABOLISMUS
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Přehled metabolismu železa s ohledem na klinickou praxi
................................................. 100
METABOLISMUS / ATEROSKLERÓZA
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti,
vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu
............................................... 106
VZPOMÍNKA ................................................................................................................ 121
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce
........................................................................... 125
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................... 128

CONTENTS
EDITORIAL ................................................................................................................... 61
DIABETOLOGY
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Infl uence of renin-angiotensin-system
inhibition on insulin resistance and incidence
of diabetes: review of current knowledge
.......................................................................... 68
Terezie Šuláková
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and diabetes
............................................ 75
ENDOKRINOLOGY
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorphisms in osteoporosis-related candidate
genes and their associations not only with bone metabolism
............................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2
..................................................................... 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Role of transcription factors in pituitary embryogenesis
................................................... 92
METABOLISM
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Iron metabolism review considering clinical praxis
........................................................ 100
METABOLISM / ATHEROSCLEROSIS
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults
...................................................... 106
REMEMBRANCE ..................................................................................................... 121
INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................... .125
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 128