Tigis

 

sedlack


Ing. Veronika Köhlerová
zástupce vydavatele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kohler

Mgr. Zdeněk Köhler
ředitel
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana_000

Jana Banduričová
podklady pro inzerci

fakturace inzerce
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

katka_000

Kateřina Hornová

předplatné a distribuce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

petra_000

Petra Banduričová
asistentka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zackova

Martina Žáčková
grafička
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

janotova

Jitka Janotová
grafička
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cechur

Kristýna Řezáčová

grafička

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rychnovská

účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

cerna

Radka Černá

fakturace tiskárna
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HonzaZl

Jan Zlatník
CTP
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ebrova

Lenka Ebrová

kalkulace, technolog

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Kancelář Praha

Obchodní zástupce

Přijmeme zkušeného obchodního zástupce pro naši tiskárnu v Praze,
Praxe obchodního zástupce v polygrafii nutná min. 2 roky
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

aktualizováno dne: 25. 2. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonty diabetologie - 4. díl
Genetika diabetes mellitus a jeho komplikací

Marie Černá, Štěpánka Průhová, Petra Dušátková

Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-87323-06-9
Formát: A5
Počet stran: 196
Cena: 250,- Kč 

Knihu objednávejte na e-mailové adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 ALERGIE, ASTMA, BRONCHITIDA

Otázky, odpovědi, informace, rady a poučení
pro alergiky,astmatiky a bronchitiky.

Vychází pravidelně 4x ročně
Formát A4
Roční předplatné - 145 Kč vč. poštovného
aab_2_2011mala


AKTUALITY V NEFROLOGII 

Časopis pro klinickou nefrologii a metody
náhrady funkce ledvin.
Vychází pravidelně 4x ročně + 1 supplementum
Formát A4
Roční předplatné - 285 Kč + poštovné
00_avn_obalka_4_10ALERGIE

Časopis pro kontinuální vzdělávání
v alergologii a klinické imunologii.

Vychází pravidelně 4x ročně + 2 supplementum
Formát A4
Roční předplatné - 342 Kč + poštovné
alergie_1_11malaBOLEST

Časopis pro studium a léčbu bolesti.
Vychází pravidelně 4x ročně + 1 supplementum
Formát A4
Roční předplatné - 311 Kč + poštovné
bolest_1_11malaČESKOSLOVENSKÁ FYZIOLOGIE

Biomedicínský časopis
Vychází pravidelně 2x ročně
Formát A4
Roční předplatné - 104 Kč + poštovné
web_fyziologie_titulka_2_10mala

DIABETOLOGIE, METABOLISMUS,
ENDOKRINOLOGIE A VÝŽIVA

Časopis pro postgraduální vzdělávání.
Vychází pravidelně 4x ročně + 1 supplementum
Formát A4
Roční předplatné - 311 Kč + poštovnéPSYCHIATRIE

Časopis pro moderní psychiatrii.

Vychází pravidelně 4x ročně + 2 supplementa
Formát A4
Roční předplatné - 311 Kč + poštovné

 


VETERINÁRNÍ LÉKAŘ


Časopis pro klinickou praxi
v oboru malých zvířat


 

Vychází pravidelně 4x ročně 
Formát A4
Roční předplatné - 208 Kč + poštovné
Předplatné časopisu objednávejte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  


 Rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................................. 149
OBSAH
............................................................................................................................... 151
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Aplikace modifikovaného transartikulárního externího skeletálního
fixátoru „SPIDER" u kočky
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová ................................................................................................... 155
Otrava Baclofenem u psa
Ludìk Rytíř, Vladimíra Šajtarová ............................................................................................. 162
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný .............................................. 165
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Diabetes spojený se stářím u holubù? Krevní parametry ptákù a věk
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ......................................................................................... 167
Cukr ve výživě koček – je škodlivý? ......................................................................................... 174
FOTOGALERIE
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ....................................................................... 179
ZPRÁVY
Deslorelin v klinické praxi malých zvířat
Gabriela Zelinková ................................................................................................................. 182
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .......................................................................................................................... 186
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 190
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 193

CONTENTS

EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................................... 149
CONTENTS .......................................................................................................................... 151
REVIEWS
Application of a modified transarticular external skeletal fixator
„SPIDER" in a cat
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová .................................................................................................... 155
Baclofen poisoning in a dog
Luděk Rytíř, Vladimíra Šajtarová .............................................................................................. 162
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 165
TRANSLATED WORKS
Diabetes mellitus related to the age in the pigeons Blood parameters
in the birds and their age
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ........................................................................................... 167
Sugar in cat nutrition – is it unhealthy? ..................................................................................... 174
PHOTOGALLERY
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ........................................................................ 179
NEWS
Deslorelin in small animals clinical practice
Gabriela Zelinková ................................................................................................................... 182
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................................ 186
Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .............................................................................................................................. 190
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ................................................. 193

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 105
Obsah ...................................................................................................... 109
Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD:
komentovaný návod pro klinickou praxi
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (pracovní skupina) ............................................................... 113
Abstrakta
Medzinárodné nefrologické sympózium ....................................................... 129
Kazuistika
Využití vyšetøení mikrocirkulace pøístrojem LDLS
pro indikaci alprostadilu v léèbì nehojícího se
bércového defektu u transplantovaného pacienta
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Rozhovor ................................................................................................ 149
Pøedplatné ............................................................................................. 151
Pokyny autorùm ......................................................................................152

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 105
Contents .............................................................................,.................. 109
Recommendations
KDIGO recommendations focused on diagnosis
and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (working group) ................................................................ 113
Abstracts
International symposium of nephrology ...................................................... 129
Case report
Use of skin microcirculation examination in evaluation
of the effectiveness of alprostadil in the therapy of
non-healing skin ulcus cruris in kidney transplant recipient
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Interview ................................................................................................. 149
Subscription ........................................................................................... 151
Instruction to authors ............................................................................... 152

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................. 149

Obsah ............................................................................................................... 153
Přehledné články
Jiří Slíva
Genetické aspekty léčby bolesti .......................................................................... 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Bolest, kouření a nikotin ..................................................................................... 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče
o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí ........................................................ 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovate¾skej diagnózy
Akútna bolesť ................................................................................................... 182
Pùvodní práce
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Účinnost a bezpečnost buprenorfinu v transdermálním podání
u pacientù s chronickou nádorovou a nenádorovou bolestí.
Neintervenční postmarketingové prospektivní multicentrické
sledování .......................................................................................................... 190
Zprávy
Výborová schùze SSLB čLS JEP ....................................................................... 203
XIII. Světový kongres o bolesti – Montreal, Kanada ............................................... 205
XII. česko-slovenské dialogy o bolesti v Olomouci ................................................. 212
Informace ......................................................................................................... 214

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................ 149
Contents ......................................................................................................... 153
Reviews
Jiří Slíva
Genetic aspects in treatment of pain ................................................................. 158
Ivan Vrba, Fuad Loth Alradhi, Drahoslava Hrubá
Pain, smoking and nicotine .............................................................................. 163
Jaroslava Raudenská, Alena Javùrková
Some ethical consideration, dilemmas and challenges of algesiology
management of chronic nonmalignant pain patient ............................................. 172
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
The results of choosen validation studies of nursing diagnosis
Acute pain ..................................................................................................... 182
Original paper
Dana Vondráčková, Veronika Bednaříková
Efficacy and safety of buprenorphine for the transdermal administration
in patients with the chronic malignant and non-malignant pain.
Non-interventional postmarketing prospective multicenter trial ............................. 190
News
The meeting of the board of Czech Pain Society ............................................... 203
XIII. World Congress on Pain – Montreal, Canada .............................................. 205
XII. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Olomouc ................................................. 212
Informations ................................................................................................... 214