Tigis

EDITORIAL .............................................................200
OBSAH .................................................................201
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol a odpověď na léčbu inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SRI) u pacientů s depresivní poruchou: retrospektivní
studie ............................................................... 203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Rychlost přepínání mezi automatizovanými sadami
(rychlost přepínání mezi n-kategoriemi) ...............................208

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
M. Preiss, L. Krámská
Slouží psychologické testy k pochopení běžných životních problémů
našich pacientů? (Problém ekologické validity výkonových testů) .......214
L. Fialová
Dětský autizmus v pohledu genetiky a vývojové neurobiologie ...........220
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidon, antipsychotikum 2. generace: účinnost, snášenlivost
a lékové interakce ....................................................226
VZDĚLÁVÁNÍ
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus a psychické poruchy .................................235

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Využití analýzy nezávislých komponent EEG signálu u nemocného
s obsedantně-kompulzivní poruchou .....................................240
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
George O. Křížek: Jak dlouho může trvat (v USA), než se určí diagnóza
Morbus Pick? ..........................................................244
J. Patočka: Ad: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce ......245
R. Balon: Několik poznámek k publikační činnosti a citovanosti
profesorů a docentů v oboru psychiatrie ...............................246
M. Kopeček: Oprava ....................................................247
ZPRÁVY
M. Kordová : Vídeř si připomene výročí úmrtí profesora Viktora Frankla 247
A. Šulcová: Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy
– neurobiologie a komorbidita .........................................248
J. Švestka: Kalendář kongresů .........................................249
Přečetli jsme za Vás ..................................................250
NOVÉ KNIHY ............................................................254


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................200
CONTENTS ..............................................................201
ORIGINAL PAPERS
M. Bareš, T. Novák, M. Kopeček, M. Raszka, J. Šedivá
Cholesterol and response to treatment with Serotonin Reuptake Inhibitors
(SRI) in patients with depressive disorder: a retrospective study .....203
M. Kopeček, M. Preiss, R. Kawaciuková
Switching among automatised sets (switch n-categories test) ...........208
REVIEWS
M. Preiss, L. Krámská
Challenge of ecological validity in performance tests .................214
L. Fialová
Childhood autism from the perspective of genetics
and developmental neurobiology ........................................220
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Paliperidone, a second-generation antipsychotic: efficacy, tolarability,
and drug-drug interactions ............................................226
CME
I. Tůma, J. Hubeřák
Diabetes mellitus and mental disorders ................................235


BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, J. Horáček
Independent component analysis of the EEG signal
and its application in patient with obsessive-compulsive disorder .....240
CORRESPONDENCE
George O. Křížek: How long does it take (in US) to make a diagnosis
of Morbus Pick? .......................................................244
J. Patočka: Ad: Jara Cimrman’s contribution to scientific methodology .245
R. Balon: Few comments on publication activity and citation index
of professors of psychiatry ...........................................246
M. Kopeček: Errata ....................................................247
COMMUNICATIONS
M. Kordová: Vienna will commemorate Viktor Frankl‘s dying day .........247
A. Šulcová: Workshop: Addiction and eating disorders
– neurobiology and comorbidities ......................................248
J. Švestka: Congress calendar .........................................249
We have read for you ..................................................250
NOW BOOKS .............................................................254
EDITORIAL .............................................................145
OBSAH .................................................................146
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Palíšek
Stresové situace a jejich zvládání v období adolescence ...............148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Informačními technologiemi podporovaný program prevence
relapsu schizofrenie (ITAREPS): reliabilita a validita Dotazníku
časných varovných příznaků ............................................157
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Stopková, C. Höschl
Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie 160
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Vareniclin (parciální agonista α4β2 nikotinových receptorů)
v odvykání kouření ....................................................169
VZDĚLÁVÁNÍ
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatológia – základné poznatky ...............................176

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Indukce fosfénů a excitabilita motorické kůry: studie transkraniální
magnetické stimulace (TMS) za použití neuronavigace ...................182
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
M. Kopeček: Publikační aktivita a citovanost aktivních profesorů
a docentů v oboru psychiatrie .........................................186
ZPRÁVY
C. Höschl: Životní jubileum prof. MUDr. Jaromíra Švestky DrSc. ........188
F. Šťastný: 1. konference o biologické psychiatrii
20.–23. 6. 2007, Piešťany, Slovensko ..................................190
P. Mohr: 15. kongres Asociace evropských psychiatrů,
Madrid, Španělsko, 17.–21. března 2007 ................................191
Vzdělávací kurz: Farmakoterapie duševních poruch ......................194
50. česko-slovenská psychofarmakologická konference
9.–13. ledna 2008, Lázně Jeseník - vyhlášení cen ......................195
Přečetli jsme za Vás ..................................................196
NOVÉ KNIHY ............................................................198

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................145
CONTENTS ..............................................................146
ORIGINAL PAPERS
P. Palíšek
Stres and coping in adolescence .......................................148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Information technology aided relapse prevention program
in schizophrenia (ITAREPS): reliability and validity of the early
warning signs questionnaire ...........................................157
REVIEWS
P. Stopková, C. Höschl
Concept of bipolar disorder and schizophrenia:
discrete and continuous aspects .......................................160
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Varenicline (α4β2 nikotinic receptor partial agonist)
in smoking cessation ..................................................169
CME
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatology – the basic knowledge ..............................176

BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Phosphene induction and motor cortex excitability: neuronavigated
transcranial magnetic stimulation (TMS) study .........................182
CORRESPONDENCE
M. Kopeček: Publication activity and citation of the Czech active professors
and associated professors of psychiatry ...............................186
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Prof. Jaromír Švestka´s anniversary ........................188
F. Šťastný: 1st conference of biological psychiatry, 20–23 June 2007,
Piešťany, Slovakia ....................................................190
P. Mohr: 15th European Psychiatric Congress (AEP), 17–21 March 2007,
Madrid, Spain .........................................................191
Educational course: Pharmacotherapy of mental disorders ...............194
50th Annual meeting of the Czech Neuro-Psychopharmacological
society – Prizes announcement .........................................195
We have read for you ..................................................196
NOW BOOKS .............................................................198

EDITORIAL ..............................................................75
OBSAH ..................................................................76
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi ....................78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Sociální kognice u schizofrenie: tvorba testu a pilotní studie změn
v průběhu denního stacionáře ...........................................82
PŘEHLEDNÉ ÈLÁNKY
M. Maršálek
Příznaky deprese u schizofrenie
I. Klinický obraz a diferenciální diagnostika ..........................89
R. Šlamberová
Stres – opioidní systém a pohlavní hormony .............................95
KAZUISTIKY
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí
metabolické příznaky ..................................................101
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
V. Novotný
Kombinácia buprenorfín/naloxon v liečbe ópioidnej závislosti ..........104

VZDÌLÁVÁNÍ
L. Janů, S. Racková
Dávkování antipsychotik – dopaminová hypotéza .........................110
PSYCHOTERAPIE
J. Praško, H. Prašková
Změny kognitivních a emocionálních procesů
v imaginaci a psaním dopisů ...........................................116
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Patočka: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce
a organizaci kontrolovaných klinických studií .........................125
P. Krivulka: Aké je postavenie neurofeedbacku vo vzśahu
k psychoterapii a psychofyziológii? ...................................128
V. Pavelková: Psychiatrie na Humboldtově univerzitě v Berlíně .........130
J. Madlafousek: K významnému životnímu jubileu Aleše Kolářského
Osobní vzpomínky Jaroslava Madlafouska ................................132
ZPRÁVY
M. Kopeček: Minutový skrínink demence? ................................133
M. Kopeček: Malé zamyšlení o spotřebě psychofarmak v ÈR za rok 2005 ...133
L. Hosák, A. Urban: 2. Mezinárodní kongres biologické psychiatrie
17.–21. 4. 2007, Santiago de Chille ...................................135
Přečetli jsme za Vás ..................................................138
NOVÉ KNIHY ............................................................144


CONTENTS


EDITORIAL ..............................................................75
CONTENTS ...............................................................76
ORIGINAL PAPERS
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG cordance as a predictor of a response to antidepressants ...........78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Social cognition in schizophrenia: a development of a test and pilot study
during the course of day clinic ........................................82
REVIEWS
M. Maršálek
Depressive symptoms in schizophrenia
I. Clinical picture and differential diagnosis .........................89
R. Šlamberová
Stress – opioid system and gonadal hormones ............................95
CASE REPORT
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazole in combination with clozapine improved metabolic side effects. 101
NEW PSYCHOTROPICS
V. Novotný
Combination buprenorphine/naloxone
in the treatment of opioid addiction ..................................104

CME
L. Janů, S. Racková
Dosage of antipsychotics – dopamine hypothesis ........................110
PSYCHOTHERAPY
J. Praško, H. Prašková
Changes of the cognitive and emotional processes
during the imagination and letter writing .............................116
CORRESPONDENCE
J. Patočka: Jara da Cimrman’s Contribution to scientific
methodology and logistics of clinical trials ..........................125
P. Krivulka: Neurofeedback in relation to psychotherapy
and psychophysiology? .................................................128
V. Pavelková: Psychiatry at Humboldt University in Berlin .............130
J. Madlafousek: Greetings to Aleš Kolářský ............................132
COMMUNICATIONS
M. Kopeček: One minute screening for dementia? ........................133
M. Kopeček: A comment on psychotropics consumption
in the Czech Republic in 2005 .........................................133
L. Hosák, A. Urban: 2nd International congress of biological psychiatry,
Santiago de Chille, April 17–21, 2007 .................................135
We have read for you ..................................................138
NEW BOOKS .............................................................144

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................3
OBROVSKOBUNĚČNÝ TUMOR KONCHY
U KOČKY
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTÁRNÍ NEOPLAZIE DOMÁCÍCH
MASOŽRAVCÙ
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................11
DYSPNOE U KOČKY A PSA, ZPÙSOBENÁ KARDIÁLNÍ
PŘÍČINOU
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNOE U PTÁKA
Michael Pees ..........................................................30
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................34
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ...........................................................38
Týrání? – No, dovolte!!
Eugenie Sychrovská ....................................................44
REJSTŘÍK 2007 .........................................................49


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................3
GIANT CELL TUMOR OF BONE LOCATED IN THE
CONCHA OF A CAT
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTAR NEOPLASIAS IN DOMESTIC
CARNIVORES
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................10
DYSPNEA IN A CAT AND DOG DUE TO CARDIAC
REASONS
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNEA IN A BIRD
Michael Pees ..........................................................30
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................34
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ...........................................................38
Cruelty? – Excuse me?
Eugenie Sychrovská ....................................................44
INDEX 2007 ............................................................49

OBSAH ..................................................................55
POUŽITÍ PROTETICKÝCH POMŮCEK U PSŮ
Jan Vajc ...............................................................57
RADIAČNÍ TERAPIE INTRAKRANIÁLNÍHO NÁDORU
U NĚMECKÉHO OVČÁKA
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRAKCE HYPSELODONTNÍCH ZUBŮ U HLODAVCŮ
A ZAJÍCOVITÝCH
Michael Hartmann .......................................................69
PŘÍČINY OBRNY U KOČEK, NEZPŮSOBENÉ
NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................83
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................87
Psychické týrání, stres, nebo co vlastnì
a je to vùbec možné?
Eugenie Sychrovská .....................................................91


CONTENTS


CONTENTS ...............................................................55
USE OF PROSTHETIC APPLIANCES IN DOGS
Jan Vajc ...............................................................57
RADIATION THERAPY OF THE INTRACRANIAL TUMOR
IN A GERMANY SHEPHERD DOG
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRACTION OF PERMANENT/LIFETIME TEETH IN
RODENTS AND HARES
Michael Hartmann .......................................................69
THE CAUSE OF PARALYSIS IN CATS OTHER THAN NEUROLOGIC
DISEASE
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................83
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................87
Maltreatment, stress or what in fact, and is that real?
Eugenie Sychrovská .....................................................91

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGIE
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie .......................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a inzulinová rezistence ..................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
Národní Registr pacientů
léčených inzulinovou pumpou v České republice .........................80

ENDOKRINOLOGIE
Karel Pacak
Current approaches and new advances in pheochromocytoma ...............86
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce objemné akcesorní
ektopické mediastinální strumy ........................................95
VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Požívání kávy a diabetes .............................................100
ZPRÁVY ...............................................................105
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................108

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGY
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies .........................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and insulin resistance ...................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
National register of patients treated with insulin pump
in the Czech repunlic .................................................80

ENDOKRINOLOGY
Karel Pacak
Current appoaches and new advances in pheochromocyroma ................86
Jiří Doležal
Scintigraphy detection of the large ectopic mediastinal goitre ........95
NUTRITION
Vladimír Bartoš
Coffee consumption and diabetes .....................................100
NEWS .................................................................105
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................108

EDITORIAL ................................................................1
OBSAH ....................................................................2
M. Bareš, M. Kopeček P. Šóš, T. Novák, M. Brunovský, P. Stopková
Dvojitě slepá, paralelní, randomizovaná studie porovnávající účinnost
1 Hz repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)
a venlafaxinu ER v léčbě rezistentní deprese: diskuze k protokolu ........4
A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová
SPECT mozku v diagnostice Alzheimerovy nemoci ............................8
K. Blahna, D. Klement
Algoritmy navigace na pohyblivé cíle aneb „od mouchy ke schizofrenii“ ...12
V. Bubeníková-Valešová, J. Svoboda, A. Stuchlík, K. Valeš
Metabotropní glutamátové receptory v léčbě schizofrenie .................17
D. Holub, L. Motlová, E. Dragomirecká, T. Novák, J. Èermák, M. Rodriguez,
M. Preiss, M. Ungrmanová, A. Panochová, J. Flegr
Odchylky vigilance/udržované pozornosti u osob s latentní toxoplazmózou .21
J. Krůšek
Vliv steroidních látek na nikotinové receptory ..........................26
M. Ort, Z. Krištofíková, V. Helešic, I. Voříšek, M. Vrbacký, E. Majer,
J. Bureš, A. Stuchlík, D. Řípová
Porovnání tří druhů negenetických animálních modelů demence .............31
T. Páleníček, J. Horáček
Neurobiologie účinku halucinogenů a disociativních anestetik ............33

M. Pometlová, K. Deykun, A. Mikulecká, L. Hrubá, B. Schutová, R. Šlamberová
Je snížení sociální interakce vyvolané nízkými dávkami metamfetaminu
způsobené anxiogenním účinkem? ..........................................46
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, H. Kudrnovská,
R. Nechutná, M. Raszka, J. Vyskočilová, L. Závěšická
Fototerapie a antidepresiva v léčbě depresivní epizody u pacientek
s hraniční poruchou osobnosti ...........................................50
J. Praško, M. Raszka, K. Adamcová, J. Kopřivová, H. Kudrnovská, J. Vyskočilová
Predikce terapeutické odpovědi v kognitivně behaviorální terapii
u pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou rezistentní
na léčbu psychofarmaky ..................................................55
M. Preiss, H. Kučerová, E. Dočkalová, H. Štěpánková, P. Šóš, M. Holubová
Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi ..63
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný
Vliv chronického podávání klozapinu na chování potkanů
v neuroinfekčním modelu schizofrenie ....................................68
Š. Vaculín, M. Franěk, A. Yamamotová
Změny bolestivého prahu v průběhu života u potkanů ......................73
K. Vlček
Poruchy prostorové navigace ve stáří a u Alzheimerovy nemoci ............76
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný
Ovlivòují ANTI-NR2A/ANTI-NR2B oligodeoxynukleotidy
hipokampální expresi proteinu NR1 podjednotky NMDA receptoru
u dospělého potkana? Pilotní studie .....................................81


CONTENTS


EDITORIAL ................................................................1
CONTENTS .................................................................2
M. Bareš, M. Kopeček P. Šóš, T. Novák, M. Brunovský, P. Stopková
Double – blind, parallel, randomized study comparing efficacy of 1 Hz
repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and venlafaxine ER
in the treatment of resistant depression: discussion on study protocol ...4
A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová
Brain SPECT in the diagnosis of Alzheimer’s disease ......................8
K. Blahna, D. Klement
Algorhitms of navigation to moving goals: from a fly to schizophrenia ...12
V. Bubeníková-Valešová, J. Svoboda, A. Stuchlík, K. Valeš
Metabotropic glutamate receptors in treatment of schizophrenia ..........17
D. Holub, L. Motlová, E. Dragomirecká, T. Novák, J. Èermák, M. Rodriguez,
M. Preiss, M. Ungrmanová, A. Panochová, J. Flegr
Vigilance/sustained attention abnormalities
in subjects with latent toxoplasmosis ...................................21
J. Krůšek
Steroids and nicotinic receptors ........................................26
M. Ort, Z. Krištofíková, V. Helešic, I. Voříšek, M. Vrbacký,
E. Majer, J. Bureš, A. Stuchlík, D. Řípová
Comparison of three non-genetic animal models of dementia ...............31
T. Páleníček, J. Horáček
Neurobiology of the effects of hallucinogens and dissociative anesthetics. 33

M. Pometlová, K. Deykun, A. Mikulecká, L. Hrubá, B. Schutová, R. Šlamberová
Is decrease of social interraction induced by low dose
methamphethamine caused by anxiogenic effect? ...........................46
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, H. Kudrnovská, R.
Nechutná, M. Raszka, J. Vyskočilová, L. Závěšická
Phototherapy and antidepressants in the treatment of depressive episode
in women with borderline personality disorder ...........................50
J. Praško, M. Raszka, K. Adamcová, J. Kopřivová, H. Kudrnovská, J. Vyskočilová
Prediction of therapeutic response in patients suffering from obsessive
compulsive disorder resistant to the treatment with psychopharmacs ......55
M. Preiss, H. Kučerová, E. Dočkalová, H. Štěpánková, P. Šóš, M. Holubová
Cognitive functions in patients with unipolar depression in remission ...63
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný
Effect of chronic clozapine administration on the behavioural pattern
of rats in the neuroinfectional model of schizophrenia ..................68
Š. Vaculín, M. Franěk, A. Yamamotová
Changes in pain threshold during lifetime in rats .......................73
K. Vlček
Spatial navigation impairment during aging
and in Alzheimer’s disease ..............................................76
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný
Do anti-NR2A/Anti-NR2B oligodeoxynucleotides alter hippocampal
protein expression of NR1 subunit/NMDA receptor in adult rat?
Preliminary study .......................................................81
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
přehledné články
S. Hynie, V. Klenerová
Centrální regulační úloha oxytocinu ....................................4
V. Klenerová, S. Hynie
Neurobiologie autismu .................................................11
M. Langmeier, D. Marešová, J. Pokorný
Genová exprese a činnost synapsí u některých nervových poruch .........17
J. Mourek
Omega-3 mastné kyseliny a genová exprese ..............................20

J. Pokorný, D. Marešová, M. Langmeier
Nature a nurture ve světle genové exprese .............................24
F. Šťastný, J. V. Balcar
Schizofrenie jako genetická porucha synaptického spojení ..............29
F. Vyskočil
Poznámky k některým neurobiologickým
a psychofarmakologickým rozdílům mezi pohlavími .......................39
A. Žourková, E. Hadašová, E. Flodrová, J. Juřica, T. Kašpárek,
L. Zahradníková
Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6:
přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky,
farmakologie a psychiatrie ............................................52


CONTENTS

EDITORIAl ..............................................................1
Contents ...............................................................2
reviews
S. Hynie, V. Klenerová
Central regulatory role of oxytocin ....................................4
V. Klenerová, S. Hynie
Neurobiology of autism ................................................11
M. Langmeier, D. Marešová, J. Pokorný
Gene expression and synaptic function
in some nervous system disorders ......................................17
J. Mourek
Omega-3 fatty acids and gene expression ...............................20

J. Pokorný, D. Marešová, M. Langmeier
Nature and nurture in the view of gene expression .....................24
F. Šťastný, J. V. Balcar
Schizophrenia as a genetic disorder of synaptic connection ............29
F. Vyskočil
Some neurobiological and psychopharmacological
differences between sexes. Commentary .................................39
A. Žourková, E. Hadašová, E. Flodrová, J. Juřica, T. Kašpárek,
L. Zahradníková
The CYP2D6 activity testing:
results of more than 10 years lasting cooperation
of genetics, pharmacology and psychiatry ..............................52
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
PROGRAM ................................................................4
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY ....................................................11
ODBORNÁ SYMPOZIA
1. Co přineslo půlstolení antipsychotické terapie? ....................12
2. Dekonstrukce schizofrenie – Komu a jaká antipsychotika? ............13
3. Antipsychotika – Kam kráčí? ........................................14
4. Co přineslo půlstoletí antidepresiv? ...............................14
5. Dekonstrukce deprese a úzkosti – Komu a jaká antidepresiva? ........16
6. Antidepresiva – Kam kráčí? .........................................17
7. Půlstoletí thymoprofylaxe ..........................................18
8. Co přineslo půlstoletí anxiolytik? .................................19
9. Půlstoletí psychedelik – Problematické dìti psychofarmakologie .....21
10. Půlstoletí psychofarmakologie – Je všechno jinak? .................22
11. Půlstoletí psychofarmakologie v pedopsychiatrii ...................23
12. Kognitivita – Půlstoletí psychofarmakologie v gerontopsychiatrii ..24
WORKSHOPY
1. Sedmero hlavních hříchů II: Smilstvo ...............................26
2. Zánìt, deprese a demence: jaké je propojení? .......................28

3. Sebepoškozování a bolest u poruch příjmu potravy
– Výzkum a léčba ......................................................28
4. Přehlížené klinicky relevantní nežádoucí účinky psychofarmak .......29
VOLNÁ SDĚLENÍ – NOVÝ VÝZKUM
1. Antipsychotika a schizofrenie ......................................30
2. Antidepresiva, poruchy nálady, problematika bazálních ganglií ......31
3. Thymoprofylaktika, anxiolytika a psychedelika ......................33
4. Morfologické koreláty psychopatologie a léčebného efektu ...........34
VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ
1. Antipsychotika a schizofrenie ......................................36
2. Antidepresiva a afektivní poruchy ..................................40
3. Varia ..............................................................43
4. Psychedelika a závislosti ..........................................45
5. Pamìś, kognice, neuroplasticita a kognitivita ......................49
FIREMNÍ SYMPOZIA ......................................................51
ZPRÁVY ................................................................53
JMENNÝ REJSTŘÍK .......................................................55

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
PROGRAMME ..............................................................4
PLENARY LECTURES ......................................................11
SCIENTIFIC SYMPOSIA
1. What is the outcome of a half-century use of antipsychotics? .......12
2. Deconstruction of schizophrenia – or choosing the appropriate
antipsychotic drug for an individual patient? .........................13
3. Antipsychotics – Quo vadis? ........................................14
4. What is the outcome of a half-century use of antidepressants? ......14
5. Deconstruction of depression and anxiety –
To whom which antidepressant? .........................................16
6. Antidepressants – Quo vadis? .......................................17
7. What is the outcome of a half-century use of thymoprofylaxis .......18
8. What brought us half century of anxiolytics? .......................19
9. Half-century of psychedelics – the problem children
of psychopharmacology .................................................21
10. Psychopharmacology after the half of century:
things may not be what they look like? ................................23
11. Half-century of psychopharmacology in pedopsychiatry ..............24
12. Cognitive drugs – Half century of psychopharmacology
in gerontopsychiatry ..................................................24
WORKSHOPS
1. Seven deadly sins II: Lechery ......................................26
2. Inflammation, depression and dementia: are they connected? .........28


3. Deliberate self harm and pain at eating disorder patients
– research and treatment ..............................................28
4. Overlooked clinically relevant side effects of psychotropics .......29
FREE COMMUNICATIONS – NEW RESEARCH
1. Antipsychotics and schizophrenia ...................................30
2. Antidepressants, affective disorders and basal ganglia .............31
3. Mood stabilizers, anxiolytics and psychedelics .....................33
4. Morphological correlates of psychopathology and therapeutic effect .34
POSTER SESSIONS
1. Antipsychotics and schizophrenia ...................................36
2. Antidepressants and affective disorders ............................40
3. Varia ..............................................................43
4. Psychedelics and addictions ........................................45
5. Memory, cognition, neuroplasticity and cognition drugs .............49
SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA ..........................................51
COMMUNICATIONS ........................................................53
NAME INDEX ............................................................55