Tigis

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulzní sekrece inzulinu
................................................................................................................... 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Inzulínové senzitizátory v léčbě syndromu polycystických ovarií
.......................................................... 20
ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
............................................................................................................................................ 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetické příčiny vzniku papilárního karcinomu štítné žlázy
............................................................... 30
Nataša Kaňová
Tyreostatika stále aktuální
.............................................................................................................. 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
Štítná žláza od minulosti k současnosti u dětské a dospělé
populace v České republice
............................................................................................................ 43
VÝŽIVA
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: hormon odvozený
z pre-proghrelinu inhibuje příjem potravy
.......................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Profylaxe jodového defi citu a problematika s ní spojená
................................................................... 53
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 56
REJSTŘÍK ................................................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
DIABETOLOGY
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulsatile insulin secretion
............................................................................................................ 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Insulin sensitisators in the treatment of polycystic ovary syndrome
................................................. 20
ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
...................................................................................................................................... 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetic causes of papillary thyroid carcinoma
............................................................................. 30
Nataša Kaňová
Antithyroid drugs
...................................................................................................................... 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
The thyroid gland in children and adults in the Czech republic –
from past to the present time
.................................................................................................... 43
NUTRITION
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: pre-proghrelinu derived
hormone inhibits food intake
.................................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Prophylaxis of iodine defi ciency. Methods and problems
........................................................... 53
INFORMATIONS
Future international and national actions ................................................................................... 56
INDEXES ............................................................................................................................... 58

ABSTRAKTA XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ, LUHAČOVICE
23.-25. dubna 2009

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
OBSAH .
................................................................................................................................... 7
PROGRAM 45. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ .............................................................................. 11
POSTERY .............................................................................................................................. 14
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ..................................................................................................... 17
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ ................................................................................... 36

ČTVRTEK – 23. 4. 2009 Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.30–8.40 Zahájení 45. diabetologických dnù
8.40–8.45 Předání Ceny České diabetologické spoleènosti a Ceny
firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za
rok 2008.
8.45–9.15 Syllabova přednáška
9.15–9.45 Rázusova přednáška
9.45–10.00 Přestávka
10.00–12.00 LÉČBA
12.00–12.30 Polední přestávka
12.00–12.30 řízená diskuse u posterù
13.30–15.30 KOMPLIKACE (Sál Rondo)
13.30–15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál)
PÁTEK 24. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.00–10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II
10.00–10.30 Přestávka
10.30–11.30 Plenární schùze ČDS
11.30–12.00
Jednání èlenské schùze Občanského sdružení ambulantních
diabetologù – kinosál)
13.00–15.00 Řízená diskuze u posterù
15.00–16.45 VARIA
SOBOTA 25. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA
8.30–10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I
10.00–10.30 Přestávka
10.30–12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II
12.00 Ukončení 45. diabetologických dnù
PROGRAMOVÝ VÝBOR
M. Kvapil
T. Pelikánová
Z. Rušavý

ABSTRACTS OF XLV. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE
23.-25. April 2009
EDITORIAL ............................................................................................................................. 1
CONTENTS ............................................................................................................................. 7
PROGRAMME OF 45. DIABETOLOGICAL DAYS ..................................................................... 11
POSTERS ............................................................................................................................. 14
SUMMARIES OF LECTURES ................................................................................................. 17
SUMMARIES OF POSTERS .................................................................................................. 36

 
OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Porucha sluchu a diabetes
................................................................................................. 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Léčba diabetu mellitu 2. typu a metabolického
syndromu v těhotenství
...................................................................................................... 183
ENDOKRINOLOGIE
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Kalcium-sensing receptor:
fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami
............................................................... 193
VÝŽIVA
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Trans izometry mastných kyselin ve výživě
jako rizikový faktor aterosklerózy
..........................................................................................201
VŠEOBECNÁ MEDICÍNA/VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Diagnóza a léčení periferního lymfedému
...............................................................................208
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 215
PŘEDPLATNÉ

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Hearing impairment and diabetes
......................................................................................... 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Treatment of type 2 diabetes mellitus
and metabolic syndrome during pregnancy
........................................................................... 183
ENDOCRINOLOGY
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Calcium-sensing receptor:
physiology and related diseases
...........................................................................................193
NUTRITION
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Dietary intake of trans fatty acids
as a risk factor for atherosclerosis
.........................................................................................201
GENERAL MEDICINE/NUTRITION
Vladimír Bartoš
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema
..........................................................208
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 215
SUBSCRIPTION

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný: Snížená exprese proteinu
NR1 podjednotky po antisense oligodeoxynukleotidu NMDA-R1 neovlivní
reakci potkana na akustický podnět .....................................4
V. Bubeníková-Valešová, K. Valeš, A. Stuchlík, J. Horáček: Úloha serotoninových-
-1A receptorů na učení a paměť – význam pro schizofrenii ...............8
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný: Vliv perinatální zánětlivé reakce
na rozvoj psychóze podobného chování: experimentální studie ...........12
T. Páleníček, M. Fujáková, M. Kutová, M. Brunovský, V. Bubeníková-Valešová,
J. Horáček:
Kvantitativní EEG ve farmakologickém modelu psychózy .. ...............16
P. Mohr, L. Csémy, M. Rodriguez, J. Čermák, R. Kawaciuková, D. Seifertová:
Prevalence psychotických symptomů v české velkoměstské populaci .......22
L. Motlová, E. Dragomirecká, J. Čermák, M. Ungrmanová, R. Nechutná,
A. Panochová, J. Ezrová:
Denní stacionář pro pacienty se schizofrenií: změny psychopatologie a
kvality života
během 6 týdnů .........................................................26
Z. Krištofiková, M. Ort, V. Helešic, M. Vrbacký, E. Majer, J. Bureš,
A. Stuchlík, D. Øípová:
Azid sodný a animální modely demence Alzheimerova typu. Část II – Chronická
subkutánní aplikace mladým i starým zvířatům, shrnutí výsledků ........30
T. Nekovářová, J. Nedvídek, J. Bureš: Orientace zvířat v reálném prostoru podle
konfigurace abstraktních vizuálních stimulů: srovnání různých
živočišných druhů .................................................... 34
P. Telenský, J. Svoboda, D. Klement, K. Vlček, K. Blahna:
Orientace potkana a člověka ve vícečetných referenčních rámcích .......40
K. Vlček, M. Ort, J. Laczó, O. Vajnerová, K. Blahna, M. Vyhnálek, J. Hort:
Poruchy prostorové navigace ve vývoji Alzheimerovy choroby ............44
A. Bartoš, P. Zach, F. Diblíková, F. Tintěra, D. Øípová, M. Brunovský: Vizuální
kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci 49
J. Kukal, R. Helm, A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Øípová: Morfologická
analýza segmentů 3D SPECT obrazu mozku v diagnostice Alzheimerovy
demence .............................................................. 53

O. Vyšata, J. Kukal, J. Procházka, J. Pazdera, J. Horáček:
Příčiny nelineární progrese poruch paměti u demence ...................56
M. Franěk, A. Yamamotová, Š. Vaculín: Ovlivňuje u potkana značení končetin
tetováží výsledky termických nocicepčních testů? ......................59
K. Toušová, J. Benedikt, A. Samad, L. Vyklický, V. Vlachová:
Analgetické účinky kapsaicinu – 10 let hledání molekulárních mechanizmů 62
Š. Vaculín, A. Yamamotová, M. Franěk: Nocicepční citlivost u potkanů
s lézí hipokampu na jaře a v létě .....................................64
A. Yamamotová, M. Franěk, Š. Vaculín, R. Rokyta:
Sezónní změny nocicepční citlivosti u potkanů .........................67
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček: Jedna nebo více velkých depresivních poruch?
Individualizovaná PET analýza u pacientů s depresivní poruchou ........71
M. Preiss, H. Kučerová, H. Štěpánková, P. Šóš, J. Lukavský, R. Kawaciuková: Kognitivní deficity
u unipolární deprese během remise – výsledky paměťového testu učení ...79
M. Bareš, T. Novák, P. Stopková, P. Šóš: Pravostranná, prefrontální, nízkofrekvenční
repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v léčbě
depresivní poruchy ................................................... 84
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, R. Nechutná, J. Vyskočilová, L. Závěšická:
Augmentace antidepresivní léčby jasným světlem u pacientek
s komorbidní depresí a hraniční poruchou osobnosti .. .................89
M. Pometlová, A. Mikulecká, B. Schutová, L. Hrubá, K. Deykun, R. Šlamberová:
Vliv metamfetaminu na test sociálních interakcí u samců laboratorního
potkana .............................................................. 94
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, M. Raszka, T. Novák, J. Horáček J:
Funkční konektivita u obsedantně-kompulzivní poruchy: korelační analýza
elektromagnetické mozkové tomografie (LORETA) .. ......................99
J. Vyskočilová, J. Praško, T. Novák, L. Pohlová, K. Vašková:
Ovlivňuje komorbidní porucha osobnosti účinnost léčby u sociální fobie? 105


EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný: Decreased protein expression of NR1
subunit after antisense oligodeoxynucleotide NMDA-R1 administration
has no effect on acoustic startle in rat ...............................4
V. Bubeníková-Valešová, K. Valeš, A. Stuchlík, J. Horáček: The role of serotonin-1A
receptors in learning and memory – relevance for schizophrenia .........8
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný: Effect of perinatal inflammatory reaction
on the induction of psychotic-like behaviour: experimental study ......12
T. Páleníček, M. Fujáková, M. Kutová, M. Brunovský, V. Bubeníková-Valešová, J. Horáček:
Quantitative EEG in the animal model of psychosis .....................16
P. Mohr, L. Csémy, M. Rodriguez, J. Čermák, R. Kawaciuková, D. Seifertová:
Prevalence of psychotic symptoms in the Czech metropolitan population .22
L. Motlová, E. Dragomirecká, J. Čermák, M. Ungrmanová, R. Nechutná, A. Panochová,
J. Ezrová: Day treatment program for schizophrenia: the 6-week follow-up
concerning psychopathology and quality of life . ......................26
Z. Krištofiková, M. Ort, V. Helešic, M. Vrbacký, E. Majer, J. Bureš, A. Stuchlík, D. Øípová:
Sodium azide and animal models of Alzheimer´s disease. Part II –
Chronic subcutaneous application to young and old rats, summary of results 30
T. Nekovářová, J. Nedvídek, J. Bureš: Spatial choices of animals in the real
space based on the configuration of abstract visual stimuli: comparison
of different animals species ..........................................34
P. Telenský, J. Svoboda, D. Klement, K. Vlček, K. Blahna:
Rat and human navigation in multiple reference frames .................40
K. Vlček, M. Ort, J. Laczó, O. Vajnerová, K. Blahna, M. Vyhnálek, J. Hort:
Spatial navigation impairment in the development of Alzheimer’s disease 44
A. Bartoš, P. Zach, F. Diblíková, F. Tintěra, D. Øípová, M. Brunovský: Visual rating of medial
zemporal lobe atrophy on magnetic resonance imaging in Alzheimer´s
disease .............................................................. 49
J. Kukal, R. Helm, A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová: Morphological
analysis of 3D SPECT brain image segments in diagnostics of Alzheimer
dementia ............................................................ 53

O. Vyšata, J. Kukal, J. Procházka, J. Pazdera, J. Horáček:
The causes of the non linear memory lost in dementia ..................56
M. Franěk, A. Yamamotová, Š. Vaculín: Does identification of rats by limb tattoo
interfere with results of thermal nociceptive tests? ..................59
K. Toušová, J. Benedikt, A. Samad, L. Vyklický, V. Vlachová:
Analgesic effects of capsaicin – 10 years of searching for molecular
mechanisms ........................................................... 62
Š. Vaculín, A. Yamamotová, M. Franěk: Nociceptive sensitivity in rats
with hippocampal lesion in spring and summer ..........................64
A. Yamamotová, M. Franěk, Š. Vaculín, R. Rokyta:
Seasonal changes in nociceptive sensitivity in rats ...................67
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček: One or more major depressions?
Individualized PET analysis in patients with depressive disorder ......71
M. Preiss, H. Kučerová, H. Štěpánková, P. Šóš, J. Lukavský, R. Kawaciuková: Cognitive
deficits in unipolar depression during remission – auditory verbal learning
test findings .........................................................79
M. Bareš, T. Novák, P. Stopková, P. Šóš: Right prefontal low-frequency repetitive
Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in the treatment of depressive
disorder ............................................................. 84
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, R. Nechutná, J. Vyskočilová, L. Závěšická:
Augmentation of antidepressants with bright light therapy in patients
with comorbid depression and borderline personality disorder ..........89
M. Pometlová, A. Mikulecká, B. Schutová, L. Hrubá, K. Deykun, R. Šlamberová:
Effect of methamphetamine in the test of social interaction in adult
male rats ............................................................ 94
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, M. Raszka, T. Novák, J. Horáček J: Functional
connectivity in obsessive-compulsive disorder: a correlation analysis
of Low-Resolution brain Electromagnetic Tomography (LORETA) .. ........99
J. Vyskočilová, J. Praško, T. Novák, L. Pohlová, K. Vašková: Is there any influence
of personality disorder on the treatment of social phobia? .. ........105
EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus a poruchy koagulace ................................165
METABOLISMUS
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu .................172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolické důsledky rozsáhlé resekce střeva .........................177

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Hypotéza volných steroidních hormonů, SHBG, megalin a cubilin ........183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity
v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy,
klinický význam a možnosti cílené terapie ............................186
DOPISY ...............................................................193
ZPRÁVY ...............................................................196
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................201
PŘEDPLATNÉ ...........................................................203

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus and coagulopathy ...................................165
METABOLISM
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Trace elements and their relationship to bone metabolism .............172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolic consequences of massive resection of small intestine .......177

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka
Free hormone hypothesis, shbg, megalin and cubilin ...................183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
The role of regulatory and costimulatory factors of cellular and humoral
immunity in pathogenesis of thyroid autoimmunity: pathophysiological
mechanisms, clinical signifi cance and potential of targeted therapy .186
LETTERS ..............................................................193
NEWS .................................................................196
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................201
SUBSCRIPTION .........................................................203

EDITORIAL .............................................................105
OBSAH .................................................................109
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST VZORKŮ
PRO HISTOPATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A PRINCIPY
HISTOLOGICKÝCH METOD
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATICKÁ RUPTURA STĚNY
PARAPROSTATICKÉ CYSTY U PSA
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................126
Záchranné stanice pro handicapované živočichy
Petr Stýblo ...........................................................131
Byl jednou jeden pes – aneb psí útulky ano či ne a jak
Eugenie Sychrovská ....................................................136


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................105
CONTENTS ..............................................................109
FACTORS INFLUENCING APPROPRIATENESS OF THE
SAMPLES FOR HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION
AND PRINCIPLES OF HISTOLOGICAL METHODS
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATIC RUPTURE OF A PARAPROSTATIC
CYST IN A DOG
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................126
The rescue centers for the handicaped animals
Petr Stýblo ...........................................................131
Once upon a time it was a dog - or the dog´s
hospices yes or not and how?
Eugenie Sychrovská ....................................................136

EDITORIAL ..............................................................71
OBSAH ..................................................................75
FIBROSARKOMY U HADŮ: KLINICKÁ,
MORFOLOGICKÁ, IMUNOHISTOCHEMICKÁ,
ULTRASTRUKTURÁLNÍ A SROVNÁVACÍ
ANALÝZA DVOU PŘÍPADŮ
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
MENINGITIDA – ARTERITIDA ODPOVÍDAJÍCÍ
NA PODÁVÁNÍ KORTIKOSTEROIDŮ
L.Šaršon, D. Šaršonová .................................................85
PŘEDSTAVUJE SLINTAVKA A KULHAVKA
NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
REŠERŠE ................................................................98
RECENZE
Terapie urgentních stavů u psa a kočky.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................71
CONTENTS ...............................................................75
FIBROSARCOMAS IN SNAKES: CLINICAL,
MORPHOLOGICAL, IMMUNOHISTOCHEMICAL,
ULTRASTRUCTURAL AND COMPARATIVE
ANALYSIS OF TWO CASES
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
STEROID RESPONSIVE MENINGITIS – ARTERITIS
L. Šaršon, D. Šaršonová ................................................85
IS FOOT AND MOUTH DISEASE
DANGEROUS TO HUMANS?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
FROM THE LITERATURE ....................................................98
BOOK REVIEW
Therapy of urgent conditions in dogs and cats.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102