Tigis

OBSAH
EDITORIAL
...................................................................................................................... .105
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: aktivátory glukokinázy
.........................................113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestační diabetes mellitus ................................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová, Petr Lesný, Eva Syková
Možnosti buněčné terapie ischemické choroby
dolních končetin u syndromu diabetické nohy
...................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT buňky - cíl imunologických intervencí k prevenci a léčbě
diabetu mellitu 1. typu
........................................................................................................ 134
METABOLISMUS
Eva Horová, Martin Prázný
Endotelová dysfunkce: příčiny, důsledky a možnosti jejího hodnocení
......................................139
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormony ve slinách: metodické předpoklady .........................................................................149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Současné možnosti využití stanovení steroidních
hormonů ve slinách ............................................................................................................ 155
ZPRÁVY
Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85 let ................................................................ 162
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................ 164


CONTENTS
EDITORIAL
....................................................................................................................... 105
DIABETOLOGY
Tomáš Edelsberger
Perspectives in pharmacotherapy of T2DM: glucokinase activators
........................................ 113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestational diabetes mellitus
............................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová , Petr Lesný, Eva Syková
Stem cell therapy in patients with peripheral arterial disease
and diabetic foot disease
................................................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT cells - target of immunological interventions to prevent
or treat type 1 diabetes mellitus
......................................................................................... 134
METABOLISM
Eva Horová, Martin Prázný
Endothelial dysfunction: causes, consequences
and methods of assessment
............................................................................................. 139
ENDOCRINOLOGY
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormones in saliva: methodical assumption
........................................................................ 149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Steroids in saliva: current application possibilities
................................................................ 155
COMMUNICATIONS
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85th birthday .......................................................... 162
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................. 164

OBSAH
EDITORIAL
................................................................................................................. 57
DIABETOLOGIE
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a patogeneze diabetes mellitus 2. typu na úrovni pankreatu
a jednotlivých inzulín-senzitivních tkání
.......................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy
............................. 71
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
Negativní scintigrafi e s 99mTc-MIBI (metyl-isobutyl-isonitril) u pacientky
s anaplastickým karcinomem štítné žlázy
..................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Kostní denzita a parametry pevnosti kosti: Vztah k riziku fraktur u dětí
............................ 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Klinicky afunkční adenomy hypofýzy – možnosti farmakologické léčby
............................ 94
Alexander Kreze
Polstoročná história Endokrinologického ústavu v Lubochni
............................................ 99
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................ 103

CONTENTS
EDITORIAL
..................................................................................................................57
DIABETOLOGY
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and pathogenesis of type 2 diabetes at the level of pancreas
and particular insulin sensitive tissues
........................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Continuous Glucose Monitoring: Past, Present and Future Views
.................................... 71
ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
The cold thyroid nodule on 99mTc-MIBI scintigraphy in the patient with
an anaplastic thyroid carcinoma
.................................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Bone density and surrogates of bone strength: Their role in fracture risk
assessment in children
................................................................................................. 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Clinically non-functioning pituitary adenomas – possibilities
of medical treatment
..................................................................................................... 94
Alexander Kreze
Half of century at the Institute of Endocrinology in Lubochna (Slovakia)
............................. 99
INFORMATIONS
Future international and national actions ....................................................................... 109
EDITORIAL ...............................................................3
OBSAH ...................................................................7
HEMANGIOSARKOM JAZYKA U KŘÍŽENCE
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOM NA UŠNÍM BOLTCI
U MLADÉHO PSA
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOKARÓZA A LARVA MIGRANS VISCERALIS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
REŠERŠE ................................................................25
RECENZE
Nebezpečné infekce zvířat a člověka
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
REJSTŘÍK 2006 ..........................................................31


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................3
CONTENTS ................................................................7
LINGUAL HAEMANGIOSARCOMA
IN A CROSSBRED DOG
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOMA ON THE AURICLE
IN A YOUNG DOG
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOCARIASIS AND VISCERAL LARVA MIGRANS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
FROM THE LITERATURE ....................................................25
BOOK REVIEW
Dangerous Infections in Animals and Humans
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
INDEX 2006 .............................................................31

EDITORIAL ....................................................... 1
OBSAH

DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
.... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
.................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
....................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
...................................... 23

VÝŽIVA
Jan Kvíčala
Význam selenu, stav a příjem selenu u jednotlivce i populace –
způsoby určování, výhody, chyby
................................ 29
ZPRÁVY
Společný den České endokrinologické společnosti
a České společnosti klinické biochemie
......................... 39
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ............................ 48
REJSTŘÍKY 2008 ................................................. 52
PŘEDPLATNÉ ..................................................... 55
POKYNY PRO AUTORY .............................................. 56

CONTENTS
EDITORIAL
...................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
...................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
..................................... 23
NUTRITION
Jan Kvíčala
Importance of selenium, status, and intake by individuals and populations
– methods of detection, advantages, objections
................ 29
NEWS
Joint meeting of Czech endocrine society
and Czech Society of Clinical Biochemistry
.................... 39
INFORMATIONS
Future international and national actions ..................... 48
INDEX 2008 .................................................... 52
SUBSCRIPTION .................................................. 55
INSTRUCTION FOR AUTHORS ....................................... 56

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Vzpomínky na začátky programu tansplantace pankreatu ..................121
Vladimír Bartoš
Alkohol a diabetes ....................................................123
ENDOKRINOLOGIE
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
Nová role fytoestrogenů – výsledek výzkumu nebo obchodní trik? ........131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Současnost a výhledy steroidní laboratorní diagnostiky ................135

OBEZITOLOGIE
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity .....................140
METABOLISMUS
Ľubica Cibičková
Působení statinů na metabolizmus cholesterolu
v centrálním nervovém systému .........................................145
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................149

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
The reminiscence on the start of the transplantation of the pancreas ..121
Vladimír Bartoš
Alcohol and diabetes ..................................................123
ENDOCRINOLOGY
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
New role of phytoestrogens: A result of research or a marketing trick? 131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Contemporary state-of-art and perspectives
of steroid laboratory diagnostics .....................................135

OBESITOLOGY
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Recommendation for prevention and treatment of childhood obesity ......140
METABOLISM
Ľubica Cibičková
The eff ect of statins on cholesterol metabolismin
the central nervous system ............................................145
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................149