Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial ..................................................................................................................1

Přehledné články
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Úloha NO signalizačnej dráhy v regulácii cievneho tonusu – nové aspekty ................... 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
Význam vybraných střevních hormonů v regulaci příjmu potravy a perspektivy
jejich využití v léčbě obezity ................................................................................... 12

Koubský K.
Senzitivita cévní hladké svalové buňky k vápníku
při hypoxické plicní vazokonstrikci ...........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Os črevo-mozog: význam interakcií medzi črevnou mikrobiotou
a mozgom za fyziologických a patologických situácií ................................................ 23

Novotný J.
Adenosin a jeho role ve fyziologii.............................................................................. 35

Zprávy................................................................................................................... 45

CONTENT

Editorial ...................................................................................................................1

Reviews
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Role of NO signaling pathway in regulation of vascular tone – new aspects .................. 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
The importance of selected intestinal hormones in the regulation of food intake
and perspectives of their use in the treatment of obesity............................................12

Koubský K.
Calcium sensitivity in vascular smooth muscle cell during
hypoxic pulmonary vasoconstriction ........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Intestinal microbiota and the brain: multilevel interactions
in health and disease .............................................................................................23

Novotný J.
Adenosine and its role in physiology........................................................................35

News ....................................................................................................................45

Obálka AAB 2/2015

Editorial
Česká iniciativa pro astma
Světový den astmatu 2015
Václav Špičák...............................................................................................................1

Obsah .........................................................................................................................9
Několik rad pro zmírnění jarní únavy
Libuše Smolíková.........................................................................................................11

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii?
Co je registr potravinových alergií DAFALL?
Simona Bělohlávková ....................................................................................................14

Oříšek poosmé – kokos
Martin Fuchs................................................................................................................19

Čínský čaj – nápoj rozličný
Michael Špolc.............................................................................................................. 23

Lázně ožívají
Václav Špičák..............................................................................................................27

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Nos se opět hlásí
Marie Špičáková...........................................................................................................33
Kůže v létě
Jana Hercogová ...........................................................................................................36

Křížovka.......................................................................................................................38
Hovořili s vámi ..............................................................................................................40

Editorial.....................................................................................................................1
Původní práce
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Vztah mezi preskripcí antidepresiv, diagnózou deprese a frekvencí
sebevražd: ekologická studie....................................................................................... 4

Přehledné články
Aleš Kolářský
Předmět náhledu v terapii sexuálních deviantů ...............................................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, jediný předmět jednoho z nejdelších „brautbriefů“
Sigmunda Freuda (k 75. výročí Freudovy smrti)..............................................................12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Strukturované interview organizace osobnosti (stipo):
představení metody v kontextu DSM-5........................................................................... 20

Vzdělávání
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma a psychiatrie....................................................................................................30

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
Jak čeští psychiatři vnímají dlouhodobě působící injekční antipsychotika ......................... 37

Cyril Höschl
Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv
a některých antipsychotik ............................................................................................44

Alexandra Šulcová
Multimodální farmakologické působení trazodonu............................................................49

Zprávy.........................................................................................................................53
Dopisy, ohlasy, diskuze ..............................................................................................62
Nové knihy .................................................................................................................63

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................1
Original papers
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Association of antidepressants prescription, diagnosis
of depression and suicide rate: an ecological study........................................................... 4

Reviews
Aleš Kolářský
The subject-matter of insight in the treatment of sex deviates..............................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, the only subject of a longest ,brautbrief‘
from Sigmund Freud (On Freud‘s 75th death anniversary)................................................. 12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
The structured interview of personality organization (stipo):
the measure introduction in the context of the DSM-5 ...................................................... 20

CME
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma and psychiatry....................................................................................................30

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
The perception of long-acting injectable antipsychotics by the Czech psychiatrists .............37

Cyril Höschl
Serotonergic mechanisms of multifunctional antidepressants and some antipsychotics ...... 44

Alexandra Šulcová
Multimodal pharmacological actions of trazodone ............................................................ 49

Communications............................................................................................................53
Correspondence ........................................................................................................... 62
New Books ...................................................................................................................63

Odborný program ..........................................................................................................   P-1

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
M. Grundmann ..............................................................................................................  P–3

TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi
I. Kacířová ....................................................................................................................  P–6

Farmakokinetika vybraných antibiotik u pacientů s akutním poškozením ledvin
léčených eliminačními metodami
N. Petejová...................................................................................................................   P–9

Proč je basiliximab doporučován jako indukční preparát první linie?
T. Reischig ...................................................................................................................  P–12

Rituximab v desensitizačních protokolech po transplantaci
J. Slatinská ..................................................................................................................  P–15

Blokáda terminálního komplementu a transplantace
O. Viklický..................................................................................................................... P–18

Základní principy farmakoterapie u hemodialyzovaných pacientů
a vybrané specifické konkrétní okruhy
S. Dusilová Sulková ........................................................................................................ P–20

Blokáda RAAS u pacientů v dialyzačním programu
J. Mareš.......................................................................................................................... P–23

Kompatibilita a inkompatibilita léčiv v peritoneálních dialyzačních roztocích
V. Bednářová .................................................................................................................. P–26

Vakcinace u dialyzovaných pacientů
R. Chlíbek ....................................................................................................................... P–30

Nové poznatky o renálním metabolismu glukózy
M. Franěk........................................................................................................................ P–34

Jaké p.o. antidiabetikum zvolit u pacienta s CKD
M. Haluzík....................................................................................................................... P–37

Možné renoprotektivní účinky gliptinů a gliflozinů
I. Rychlík ..........................................................................................................................P–40

Monoklonální protilátky v léčbě membranózní nefropatie
V. Tesař ........................................................................................................................... P–43

Monoklonální protilátky v léčbě lupusové nefritidy
R. Ryšavá ........................................................................................................................ P–46

Monoklonální protilátky v léčbě ANCA-asociované vaskulitidy    
Z. Hrušková ...................................................................................................................... P–49

News in the pathogenesis of anemia; hepcidin, its regulation and potential therapeutic target
J. Malyszko ...................................................................................................................... P–52

Využití moderních laboratorních parametrů v diferenciální diagnostice
a léčbě anemie chronických onemocnění
D. Pospíšilová .................................................................................................................... P–55

Nové terapeutické možnosti v léčbě anemie u nemocných s CKD a selháním ledvin
R. Ryšavá..........................................................................................................................  P–58

Editorial ...................................................................................................................1

Guidelines
Španělská doporučení pro diagnostiku a léčbu
autozomálně dominantní polycystické choroby ledvin
Jana Reiterová ........................................................................................................... 6

Přehledné články
Jaké faktory ovlivňují hladiny ca 125 v séru a v dialyzátu?
Anna Pöpperlová........................................................................................................12

Kazuistika a literární přehled
Možnosti liečby anca asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň......................................................16

Původní práce
Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu
v České republice
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................22

Zprávy .......................................................................................................................28

Příloha
6. edukační symposium České nefrologické společnosti
„Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, 22.–23. 4. 2015

CONTENTS

Editorial..........................................................................................................................1

Guidelines
Spanish guidelines for the management of autosomal dominant polycystic kidney disease
Jana Reiterová..................................................................................................................6

Reviews
Which factors affect CA 125 serum and dialysate levels?
Anna Pöpperlová ............................................................................................................12

Case report and  review of the literature
Treatment options for anca-associated vasculitis in a transplanted kidney
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň.........................................................16

Original papers
How does dialysis patient feel? Pilot results of questionnaire survey in the Czech Republic
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková .........................................................22

News .............................................................................................................................28

Supplementum
6th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society
„Future of pharmacotherapy in nephrology“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, April 22-23, 2015

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Ženy, muži a imunita
Jindřich Lokaj..........................................................................................................11

Nemoc asociovaná s IgG4. Úvod, patogeneze, diagnostika. 1. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter...........................................................16

Autoimunitní polyendokrinní syndromy v klinické imunologii – APS III. typu
Ivan Šterzl...............................................................................................................26

Inhalační léčba astmatu – cesta do průdušek i duše pacienta
Milan Teřl................................................................................................................33

Farmakoterapie, Imunoterapie
Může nesprávná inhalační technika ovlivnit efektivitu léčby
pacientů s chronickou bronchiální obstrukcí?
Eva Kašáková, Viktor Kašák......................................................................................39

Lokální anestetika v klinické praxi
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon..................................................................45

Diagnostika a laboratorní technika
Vyšetření nazálního oxidu dusnatého u dětí s adenoidními vegetacemi
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů rinologie,
alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jan Vrabec................................................................................................................55

Diskuzní forum
Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Informace..................................................................................................................65

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Women, men and immunity
Jindřich Lokaj.............................................................................................................11

IgG4-related disease. Introduction, pathogenesis, diagnostics. Part I.
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter..............................................................16

Autoimmune polyendocrine syndromes in clinical immunology – APS type III
Ivan Šterzl..................................................................................................................26

Inhalation therapy of asthma – the way into the bronchi and the soul of the patient
Milan Teřl....................................................................................................................33

Pharmacotherapy, imunotherapy
Can incorrect inhaler technique influence efficacy
of therapy patients with chronic bronchial obstruction?
Eva Kašáková, Viktor Kašák.......................................................................................39

Local anesthetics in clinical praxis
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon....................................................................45

Diagnostic and laboratory technique
Nasal nitric oxide in children with adenoid hypertrophy
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Conference, congress
The twentieth RAPPL Days or the twentieth year (anniversary) of rhinology,
allergology, pneumology, medical practice and balneology
Jan Vrabec................................................................................................................55

Discussion forum
EFPIA Disclosure Code
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Information   ...........................................................................................................65

 

 

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................1


Přehledné články
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) a jeho disertace o bolesti z roku 1746..............................8

Ivan Vrba
Diagnostika a léčba akutní bolesti v urgentní péči se zaměřením
na použití opioidů a nemocné s chronickou bolestí....................................................... 21

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest.................................................................29

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová
Tapentadol – účinná farmakoterapie chronické bolesti v běžné klinické praxi....................36

Původní práce
Tomáš Nežádal
Neuromodulační léčba chronických bolestí hlavy.......................................................... 41

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB 15. 1. 2015, Praha.............................................45
Seminářě 2015 .........................................................................................................47
Vzpomínka k úmrtí Jean-Marie Bessona......................................................................48

Informace..................................................................................................................49

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................................................................1

Reviews
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) and his Dissertation on Pain from 1746............................8

Ivan Vrba
Investigation and treatment of acute pain in the urgent care to focus of opioid
use and patients with chronic pain..............................................................................21

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ....................................................................29

Review/Case Report
Jitka Fricová
Tapentadol – effective pharmacotherapy of chronic pain in current clinical practice ..........36

Original papers
Tomáš Nežádal
Neuromodulation therapy of chronic headaches...........................................................41

News
The meeting of the board and revision commission
of Czech Pain Society 15. 1. 2015, Prague ................................................................45
Seminars 2015.........................................................................................................47
Remembering of the death of Jean-Marie Besson.........................................................48

Informations.............................................................................................................49

 

Obálka AAB 1/2015

Obsah

Editorial
Václav Špičák ........................................................................................................... 1

Břemeno chronických respiračních onemocnění aneb Co je to GARD, co je to ČARO?
Václav Špičák............................................................................................................. 5

Idiopatická plicní fibróza – co by měl vědět pacient
Martina Šterclová, Martina Vašáková............................................................................10

Dechová rehabilitace
Libuše Smolíková........................................................................................................15

Co se v sobotu 13. prosince 2014 změnilo pro potravinového alergika?
Martin Fuchs..............................................................................................................21

Oříšek posedmé – pignoli (piňoli)
Martin Fuchs..............................................................................................................24

Chléb o dvou kůrkách
Veronika Solařová ......................................................................................................28

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Co nemá nos rád?
Marie Špičáková.........................................................................................................33

Atopický ekzém
Štěpánka Čapková......................................................................................................37
Placená inzerce
Hovořili s vámi.............................................................................................................44