Tigis

Veterinární lékař
středa, 07 září 2022 09:22

Veterinární lékař 3/2022

Napsal(a)

VL 3 2022 obalka

Veterinární lékař 3/2022 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online .......................................................... 140

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ........................................................ 141

OBSAH  ........................................................................................ 143

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Atopická dermatitida psů – praktický přístup
Anna Goldsbrough Tvrdá ............................................................ 147

Svrab v oblasti hlavy u koček
Klára Sommerová ....................................................................... 160

REHABILITACE

Syndrom myofasciální bolesti
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková ...................................... 166

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

FOTOGALERIE

Modifikovaná artrotomie podle Cheliho: miniinvazivní řešení
osteochondritis dissecans ramene
Daniel Tomala  ........................................................................... 179

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa v Bruselu představila priority
českého předsednictví pro zvířata a veterinární otázky
Petr Majer ................................................................................. 183

Jednání Postupimské skupiny pod vedením ČR
o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí
Petr Majer  .................................................................................184

Český svaz ochránců přírody
Zálety netopýra hvízdavého Pipistrellus pipistrellus
a dalších druhů letounů do budov v období
od 15. srpna do 30. září 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................... 185

Zoo Praha
Porod velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ....................................................................... 189

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Tumory v dutině nosní u psů: analýza 18 bioptických případů
František Jelínek  .....................................................................192

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 200

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................... 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 140

Slovak small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 141

CONTENTS ............................................................................. 143143

ORIGINAL PAPERS
Atopic dermatitis in dogs – practical approach
Anna Goldsbrough Tvrdá ........................................................ 147

Mange in the head area of feline
Klára Sommerová ................................................................... 160

REHABILITATION
Myofascial pain syndrome
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková .................................. 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .......................  175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

PHOTOGALLERY
The Cheli’s modified arthrotomy: Minimally invasive treatment
of osteochondritis dissecans of the shoulder
Daniel Tomala ......................................................................... 179

NEWS

State veterinary management
State veterinary management in Brussels presents Czech
Presidency priorities for animals and veterinary issues
Petr Majer ..............................................................................  183

Meeting of the Potsdam Group led by the Czech Republic
on the possibilities of exporting veterinary goods
to third countries
Petr Majer ..............................................................................  184

Czech Association of the nature
Flights of pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus
and other species into buildings between
15 August and 30 September 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................  185

Zoo Prague
Giving birth of a bactrian camel (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ..................................................................... 189


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors in the nasal caviti in dogs:
analysis of 18 bioptic cases
František Jelínek ..................................................................  192


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................... 200

středa, 01 červen 2022 11:48

Veterinární lékař 2/2022

Napsal(a)

VL 2 2022 obalka

Veterinární lékař 2/2022

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 70

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat

Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 72

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 73

OBSAH ........................................................................................ 75

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Nutriční management obezity
u psů a koček
Eva Štercová ................................................................................ 79

Dirofilarióza u psů
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková .............................  99

Patologická fraktura metakarpálních kostí
u psa
Roman Skala, Eva Skalová ....................................................... 109

REHABILITACE

Rehabilitační vyšetření
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................... 117

FOTOGALERIE

Běžní parazité hlodavců v koproskopické
diagnostice
David Modrý, Lada Hofmannová ............................................... 124

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci v České republice loni
dále klesal
Petr Majer .................................................................................. 127

SAVLMZ Jarný kongres 2022
Nina Janečková ......................................................................... 128

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Multiorgánová mastocytóza u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ................. 129

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................. 70

INFORMATION

Czech small animal veterinary
association

Education online .......................................................................... 72

Slovak small animal veterinary
association

Education online
Erika Pálová ................................................................................ 73

CONTENTS ................................................................................ 75

ORIGINAL PAPERS

Nutritional management of obesity
in dogs and cats
Eva Štercová ............................................................................... 79

Dog dirofilariosis
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková ............................. 99

Pathological fracture of metacarpal bones
in dog
Roman Skala, Eva Skalová ...................................................... 109

REHABILITATION

The rehabilitation examination
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................. 117

PHOTOGALLERY

Coproscopic diagnostics of common
endoparasites of pet rodent
David Modrý, Lada Hofmannová .............................................. 124

NEWS

State veterinary management
The proportion of non-compliant findings
of foreign substances in the food chain
in the Czech Republic continued
to decline last year
Petr Majer ................................................................................. 127

SAVLMZ Spring Congress 2022
Nina Janečková ........................................................................ 128

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Multiorgan mastocytosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ............... 129

úterý, 08 březen 2022 07:11

Veterinární lékař 1/2022

Napsal(a)

VL 1 2022 obalka

Veterinární lékař 1/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 2

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 4

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 5

OBSAH ........................................................................................ 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s diabetem
Eva Štercová .............................................................................. 11

Záchvaty alebo prečo robiť magnetickú rezonanciu
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................ 24

Kulhání u psů – nejčastější příčiny z pohledu běžného praktika
Markéta Tučková ........................................................................ 29

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

FOTOGALERIE

Mikroskopie močového sedimentu
Tomáš Fiala ................................................................................ 44

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární dozor v roce 2021
Petr Majer .................................................................................... 49

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic v roce 2021
Petr Stýblo ................................................................................... 53


Zoo Praha

Předtransportní vyšetření kotulů veverovitých (Saimiri sciureus)
v Zoo Praha
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková .............................56

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Heterogenita tumorů mléčné žlázy u fen
František Jelínek .......................................................................... 60

POKYNY AUTORŮM ................................................................... 68

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 2

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................ 4

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ................................................................................... 5

CONTENTS .................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with diabetes
Eva Štercová ................................................................................. 11

Seizures, or why to do magnetic resonance imaging
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................... 24

Lameness in dogs – the most common causes from the point
of view of a common practitioner
Markéta Tučková ............................................................................ 29

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

PHOTOGALLERY

Microscopic examination of urine sediment
Tomáš Fiala .................................................................................... 44

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2021
Petr Majer ....................................................................................... 49

Czech Association of the nature

National Rescue Station Network in 2021
Petr Stýblo ...................................................................................... 53

Zoo Prague

Pre-transport examination of common squirrel monkeys
in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková ............................... 56

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Heterogeneity of mammary tumors in bitches
František Jelínek ............................................................................ 60

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................... 68

čtvrtek, 02 prosinec 2021 05:49

Veterinární lékař 4/2021

Napsal(a)

VL 4 2021 obalka 1

Veterinární lékař 4/2021

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................... 210

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................................... 212

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ....................................................................................... 213

OBSAH ............................................................................................... 215

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Vitaminy ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová .................................................  219

Nejčastější onemocnění kloubů malých zvířat
Daniel Tomala ..................................................................................... 237

REHABILITACE
Psi s rupturou předního zkříženého vazu a rehabilitace –
literární přehled
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ....................................................... 251

FOTOGALERIE
Diferenciální diagnostika jednobuněčných parazitů
zažívacího traktu psů a koček
Barbora Červená ................................................................................ 257

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Vítězem 14. ročníku soutěže Pohár ústředního ředitele SVS
jsou studenti z Kroměříže
Petr Majer ............................................................................................ 261

Český svaz ochránců přírody
Vydra říční Lutra lutra v záchranných stanicích
Petr Stýblo ........................................................................................... 262

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hemangiosarkom jater u psa –
kazuistika
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková .................................... 265

REJSTŘÍKY 2021 ................................................................................. 271

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................. 210

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................  212

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................  213

CONTENTS .......................................................................................... 215

ORIGINAL PAPERS
Vitamins in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ..................................................... 219

The most common joint diseases in small animal practice
Daniel Tomala ........................................................................................ 237

REHABILITATION
Dogs with rupture of the cranial cruciate ligament
and rehabilitation – a literature review
Roman Kvapil, Renata Kvapilová .......................................................... 251

PHOTOGALLERY
Differential diagnosis of protozoan parasites
of canine and feline gastrointestinal system
Barbora Červená .................................................................................... 257

NEWS
State veterinary management
The winners of the 14th year of the SVA main
director´s championship are students
from Kroměříž
Petr Majer ................................................................................................ 261

Czech Association of the nature
Eurasian otter Lutra lutra in animal shelters
Petr Stýblo ............................................................................................... 262

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hemangiosarcoma of the liver in a dog –
a case report
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková ....................................... 265

INDEX 2021 ............................................................................................. 271

čtvrtek, 02 září 2021 07:58

Veterinární lékař 3/2021

Napsal(a)

VL 3 21 obalka

Veterinární lékař 3/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ........................................ 140

OBSAH ................................................................................ 145

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Vliv výživy štěňat velkých plemen
na zdraví pohybového aparátu
Eva Štercová ....................................................................... 149

Chyby a komplikace při řešení zlomenin
antebrachia u malých zvířat
Martin Daníček  ................................................................... 163

REHABILITACE

Fraktura femuru u psa, ošetření
a rehabilitace – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ....................................... 174

FOTOGALERIE

Galerie: Poznáte běžné helminty
psů a koček?
David Modrý ....................................................................... 183

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ  ............... 188

Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,

Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology, 
Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care, Veterinary Surgery

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020
Petr Majer  .......................................................................... 195

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová  ..................................................................... 197

Český svaz ochránců přírody
Dravci Accipitriformes a sokoli Falconiformes
v záchranných stanicích
Petr Stýblo  .......................................................................  200

Zoo Prague
Hyena čabraková (Parahyaena brunnea) –
umělá inseminace v Zoo Praha
Roman Vodička, Robert Novotný, Petra Přinosilová,
Robin Ehl, Radka Horčíková  ..........................................  205

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 208

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................. 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online .................................................... 140

CONTENTS .................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS

The influence of nutrition large breed puppies
for musculoskeletal health
Eva Štercová  ................................................................  149

Faults and complications in small animals
antebrachial fractures treatment
Martin Daníček  .............................................................. 163

REHABILITATION

Femur fracture in a dog, treatment
and rehabilitation – case report
Renata Kvapilová, Roman Kvapil  ................................. 174

PHOTOGALLERY

Are you able to identify common helminths
of dogs and cats?
David Modrý .................................................................  183


ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS............... 188
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology,
Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Surgery

NEWS

State veterinary management
Animal health activities in 2020
Petr Majer .................................................................... 195

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ................................................................ 197

Czech Association of the nature
Predators Accipitriformes and falcons Falconiformes
in rescue stations
Petr Stýblo .................................................................. 200

Zoo Prague
Braun Hyena (Parahyaena brunnea) –
artificial insemination in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robert Novotný,
Petra Přinosilová,

Robin Ehl, Radka Horčíková .....................................  205

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................... 208

středa, 02 červen 2021 07:52

Veterinární lékař 2/2021

Napsal(a)

VL 2 2021 tisk 1

Veterinární lékař 2/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

OBSAH ............................................................................................................ 73

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s urolitiázou
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................ 77

Operace šedého zákalu u psů jednotlivých plemen
Jiří Beránek, Petra Hašková ........................................................................... 90

KAZUISTIKA

Případ dilatace a volvulu žaludku u psa plemene
Japonský chin – kazuistika
Filip Bareš ....................................................................................................... 95

REHABILITACE

Degenerativní myelopatie – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil .................................................................. 101

FOTOGALERIE

Dermoid
Petr Gbelec ................................................................................................... 109

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................ 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných
produktech loni dále klesal
Petr Majer ...................................................................................................... 117

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online
Miloš Urban ................................................................................................... 120

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová .................................................................................................. 122

Zoo Praha
Batagur tuntong (Batagur affinis)
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl .......................... 123

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní feochromocytom u psa –kazuistika
František Jelínek, Lucie Veselková ............................................................... 128

POKYNY AUTORŮM ..................................................................................... 136

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

CONTENTS ..................................................................................................... 73

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with urolithiasis
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................... 77

Cataract surgery in different dog´s breeds
Jiří Beránek, Petra Hašková ............................................................................ 90

CASE REPORT

Case of a gastric dilatation and volvulus
in Japanese chin dog – case report
Filip Bareš ........................................................................................................ 95

REHABILITATION

Degenerative myelopathy
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ................................................................... 101

PHOTOGALLERY

Dermoid
Petr Gbelec .................................................................................................... 109

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................................. 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

NEWS

State veterinary management
Proportion of unsatisfactory findings of foreign substances
in animal products continued to decline last year
Petr Majer ........................................................................................................ 117

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online
Miloš Urban ...................................................................................................... 120

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ..................................................................................................... 122

Zoo Prague
Southern river terrapin
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl  ..............................123

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant pheochromocytoma in a dog – a case report
František Jelínek, Lucie Veselková ................................................................... 128

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .................................................................... 136

čtvrtek, 11 březen 2021 10:04

Veterinární lékař 1/2021

Napsal(a)

VL 1 2021 obalka

Veterinární lékař 1/2021

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

OBSAH ................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Makroprvky ve výživě
psů a koček
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková,
Eva Štercová ........................................................................ 9

Kardiopulmonální zástava
a resuscitace drobných savců
Vladimír Jekl, Karel Hauptman,
Ivana Drnková, Anna Piskovská .........................................
 24

Z PRÁCE ČESKÝCH VETERINÁŘŮ
Veterinární péče na dobrovolnické klinice v Botswaně
Filip Bareš ........................................................................... 33

FOTOGALERIE
Krystaly v močovém sedimentu
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................ 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITACE
Propriocepce/polohocit
Renata Kvapilová ............................................................... 53


ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Rok 2020 z pohledu veterinárního dozoru
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ...................................... 56

Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová ....................................................................... 57

Český svaz ochránců přírody
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic
v roce 2020
Petr Stýblo .......................................................................... 58


KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Iridociliární tumor u kočky – kazuistika
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

 

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

CONTENTS .......................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Macroelements in the nutrition
of dogs and cats
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková, Eva Štercová ........... 9

Cardiopulmonary arrest
and resuscitation of small mammals
Vladimír Jekl, Karel Hauptman, Ivana Drnková,
Anna Piskovská .................................................................
 24

FROM THE WORK OF CZECH VETERINARIANS
Veterinary care at a volunteer clinic in Botswana
Filip Bareš .......................................................................... 33


PHOTOGALLERY
Crystals in the Urinary Sediment
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................... 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITATION
Proprioception
Renata Kvapilová ............................................................... 53

NEWS
State veterinary management
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education 2021 online ....................................................... 56

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ......................................................................  57

Czech Association of the nature
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Stýblo ......................................................................... 58

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Iridociliary tumor in a cat – a case report
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

pondělí, 21 prosinec 2020 16:04

VL - novinky

Napsal(a)
pondělí, 23 listopad 2020 11:06

Veterinární lékař 4/2020

Napsal(a)

VL 4 2020 tisk 1

Veterinární lékař 4/2020

EDITORIAL

Roman Kvapil ........................................................................................ 198

OBSAH .................................................................................................. 201

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Mikroprvky ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetický pes jako oftalmologický pacient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................ 217

Chronické chudnutie a rekurentná hnačka
u bernského salašníckeho psa
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

FOTOGALERIE

Pacienti s indikací k laserovým očním operacím
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................... 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound,Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Dermatology

ZPRÁVY

Aktuální informace
Odborná péče o pohybový aparát zvířat
Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Česká republika získala status země prosté infekční
bovinní rinotracheitidy
Petr Majer ............................................................................................... 243

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení divokých zvířat elektrickým proudem –
příjmy v letech 2008–2019
Petr Stýblo ............................................................................................... 247

Zoo Praha
„Inside the Giant“ – bělozubka nejmenší (Suncus etruscus)
v Zoo Praha
Roman Vodička ....................................................................................... 252

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní inzulinom u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
............................................................ 257

REJSTŘÍKY 2020 ................................................................................... 266

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 198

CONTENTS ............................................................................................ 201

ORIGINAL PAPERS

Microelements in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetic dog as an ophthalmology patient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 217

Chronic weight loss and recurrent diarrhea in bernese mountain dog
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

PHOTOGALLERY

Ophthalmology patients with a indication for laser therapy
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology

NEWS

Actual information
Professional care for musculoskeletal system of animals

Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Here informs the State veterinary management
The Czech Rebublic has acquired the status of a country free
of infectious bovine rhinotracheitis
Petr Majer .............................................................................................. 243

Information from the Czech Association of the nature
Electrical burns of wilde animals – admission in 2008–2019

Petr Stýblo ............................................................................................. 247

Zoo Prague
„Inside the Giant“ – Etruscan shrew (Suncus etruscus)
in Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................................... 252

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant insulinoma in a dog. A case report
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
........................................................... 257

INDEX 2020 ........................................................................................... 266

úterý, 15 září 2020 12:41

Veterinární lékař 3/2020

Napsal(a)

 VL 3 2020 obalka

Veterinární lékař 3/2020

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................... 130

OBSAH ..................................................................................... 133

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 2. část
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................. 137

Kožní mastocytom u feny plemene beagl – kazuistika
Tamara Sobalová ...................................................................... 147

Praktické zkušenosti s použitím hirudoterapie
u aortální tromboembolie koček
Pavel Mužík, František Zahrádka .............................................. 151

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

FOTOGALERIE

Paraziti plazů v rámci kauzální diagnostiky
David Modrý ................................................................................ 168

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Nákazová situace v ČR v průběhu letošního léta
Petr Majer .................................................................................... 173

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci v záchranných stanicích v letech 2007–2019
Petr Stýblo ................................................................................... 177

Zoo Praha
Varan komodský (Varanus komodoensis) –

ošetření kožních změn
Roman Vodička ........................................................................... 184

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Adenokarcinom duodena u psa
František Jelínek, Vilma Hypská .................................................. 189

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................... 130

CONTENTS .................................................................................. 133

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with cardiovascular disease – part 2
Eva Štercová, Jana Tšponová ...................................................... 137

Skin mass mastocytoma in a beagle bitch – case report
Tamara Sobalová .......................................................................... 147

Practical experience with the use of hirudotherapy
in feline aortal thromboembolism
Pavel Mužík, František Zahrádka ................................................. 151

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

PHOTOGALLERY

Parasites of reptiles as part of causal diagnostics
David Modrý .................................................................................. 168

NEWS

Here informs the State veterinary management
The disease situation in the Czech Republic
during this summer
Petr Majer ...................................................................................... 173

Information from the Czech Association of the nature
Birds in rescue stations in years 2007–2019
Petr Stýblo ..................................................................................... 177

Zoo Prague
Komodo dragon (Varanus komodoensis) –
skin changes treatment
Roman Vodička ............................................................................. 184

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Adenocarcinoma of the duodenum in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................... 189

Strana 1 z 7