Tigis

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 33


Přehledné články

Křížová M., Mysliveček J.
Muskarinové receptory v centrální nervové soustavě ......................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molekulární mechanismy propojení dysfunkce tukové
tkáně a aterosklerotických komplikací ................................................................. 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................ 56

Zprávy ................................................................................................................... 64

Rejstříky 2020 ....................................................................................................... 72

 

 

CONTENTS

 

Editorial .................................................................................................................. 33

Reviews

Křížová M., Mysliveček J.
Muscarinic receptors in the central nervous system ............................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molecular mechanisms linking adipose tissue dysfunction
and atherosclerotic complications ........................................................................... 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................... 56

News ....................................................................................................................... 64

Index 2020 ............................................................................................................... 72

AVN 4/2020

OBSAH

Editorial .............................................................................................109

 Obsah ...............................................................................................113

Přehledné články

Očkování u nemocných s chronickým onemocněním ledvin
a po transplantaci Doporučený postup České nefrologické společnosti
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Mariana Wohlfahrtová, Tomáš Jirka, Sylvie
Dusilová Sulková, Roman Šafránek, Pavel Kosina,
Petr Smejkal, Roman Chlíbek ...............................................................116

Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární
a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů
Jan Opatrný, Richard Rokyta, † Sylvie Opatrná,
Jaroslav Racek, Ladislav Trefil,
Václav Vejvoda, Karel Matoušovic ....................................................... 122

Poškození ledvin způsobené léky
Věra Čertíková Chábová....................................................................... 134

Onemocnění COVID-19 a infekce virem SARS-CoV-2:
Doporučení pro ambulantní nefrologická pracoviště
a dialyzační střediska
Sylvie Dusilová Sulková, Romana Ryšavá,
Ondřej Viklický, František Švára, Vladimír Tesař ...................................139

Zprávy .................................................................................................. 145

Rejstříky 2020 ..................................................................................... 146

Pokyny autorům ................................................................................. 148

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................... 109

Contents .............................................................................................. 113

Reviews

Vaccination in chronic kidney diasease and kidney transplant
patients Recommendations of Czech Society for Nephrology
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Mariana Wohlfahrtová, Tomáš Jirka, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek, Pavel Kosina, Petr Smejkal, Roman Chlíbek .......... 116

Relations between echocardiographic markers
and glomerular and tubular kidney functions in cardiologic patients
Jan Opatrný, Richard Rokyta, † Sylvie Opatrná, Jaroslav Racek,
Ladislav Trefil, Václav Vejvoda, Karel Matoušovic .............................. 122

Drug-induced kidney injury
Věra Čertíková Chábová...................................................................... 134

Covid-19 disease and SARS-CoV-2 infection: recommendations
for outpatient nephrology and dialysis centers
Sylvie Dusilová Sulková, Romana Ryšavá, Ondřej Viklický,
František Švára, Vladimír Tesař .............................................................139

News ..................................................................................................... 145

Index 2020 ............................................................................................ 146

Instruction for authors ........................................................................ 148

 OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .........................................................................................................113

Obsah  .....................................................................................................................117

Přehledné články

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy ................................................................................................ 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Sledování bolesti u dialyzovaných nemocných
při zajištění arteriovenózní fistule ............................................................................. 124

Petr Knotek
Dynamický model psychologických procesů
při chronické bolesti: reformulace a rozšíření ........................................................... 129

Dušan Urgošík
Radiochirurgická léčba neuralgie trojklaného nervu pomocí gama nože .................. 139

Zprávy Schůze výboru SSLB 24. 9. 2020 Praha ....................................................... 145

František Neradilek
Recenze knihy Sebevraždy ....................................................................................... 146

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 148

Rejstříky 2020 ............................................................................................................ 149

Předplatné ................................................................................................................. 151

Pokyny autorům ......................................................................................................... 152

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .......................................................................................................... 113

Content ...................................................................................................................... 117

 Original paper

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Health care quality indicators and their evaluation
in specialized headache center .................................................................................. 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule ...................................... 124

Petr Knotek
Dynamic model of psychological processes
in chronic pain: reconsideration and extention ........................................................... 129

Review

Dušan Urgošík
Radiosurgical treatment of trigeminal neuralgia with gamma knife ............................. 139

News The board meeting of Czech Pain Society 24. 9. 2020 Praha ........................... 145

František Neradilek The opinion about the book Sebevraždy ..................................... 146

Informations Itinerary of scientific events ..................................................................... 148

Index 2020..................................................................................................................... 149

Journal subscription ...................................................................................................... 151

Instruction for authors .................................................................................................... 152

 

 

AVN 3/2020

OBSAH

Editorial .............................................................................................73

 Obsah ...............................................................................................75

Přehledné články

Infekční komplikace u pacientů po transplantaci ledviny
Eva Kieslichová ................................................................................. 79

Možnosti nutričních intervencí u nemocných s onemocněním ledvin
Miroslava Matějková, Jan Vachek ..................................................... 85

Kostní nádor u hemodialyzovaného pacienta:
od paliace k transplantaci
Robert Rakowski, Roman Kantor,
Anita Pokorná, Sylvie Dusilová Sulková ............................................ 92

Přehledné články

Transplantační léčba u pacientů s diabetes mellitus
Peter Girman ..................................................................................... 100

Dopis redakci

Poznámka ke kvantitativnímu hodnocení albuminurie
Otto Schück, Halima Gottfriedová ....................................................... 104

Historické ohlédnutí Nefrologický předatestační test.
Znáte správné odpovědi? .................................................................... 106

Předplatné ........................................................................................... 107

Pokyny autorům ................................................................................. 108

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................... 73

Contents .................................................................................................. 75

Reviews

Infectious complications in kidney transplant recipients
Eva Kieslichová ........................................................................................ 79

Dietary interventions in chronic kidney disease
Miroslava Matějková, Jan Vachek ............................................................. 85

Bone tumor in a haemodialysis patient:
a road from palliative care to kidney transplantation
Robert Rakowski, Roman Kantor,
Anita Pokorná, Sylvie Dusilová Sulková .................................................... 92

Transplant therapy for patients with diabetes mellitus
Peter Girman ............................................................................................ 100

Letter to the editor Our note to quantitative assessment of albuminuria
Otto Schück, Halima Gottfriedová ............................................................. 104

Historical review From the past nephrology board examination
– do you know the correct answers? ......................................................... 106

Journal subscription ................................................................................ 107

Instruction for authors .............................................................................. 108 

 

 OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................73

OBSAH .....................................................................................................................75

 Přehledné články

Jitka Fricová
Úskalí léčby chronické bolesti opioidními a neopioidními analgetiky ...................... 79

Jiří Slíva
Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen ............................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
Obecné zásady diagnostiky a léčby neuropatické
bolesti se zaměřením na využití opioidů .................................................................. 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodální pooperační analgezie ......................................................................... 96

Kazuistika

Dagmar Brančíková
Individualizace léčby průlomové bolesti – kazuistika onkologické pacientky .......... 103

Dopis redakci

Nataša Popperová
Srovnání české a britské algeziologie – zkušenosti z klinické praxe ........................ 106

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 110
Předplatné .................................................................................................................. 111
Pokyny autorům .......................................................................................................... 112

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................... 73
Content ..................................................................................................................... 75

Reviews

Jitka Fricová
The difficulties of chronic pain treatment with
opioid and non-opioid analgesics ............................................................................... 79

Jiří Slíva
A fixed combination of paracetamol and ibuprofen ..................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
General principles of diagnosis and treatment
of neuropathic pain focused on the opioid use ........................................................... 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodal postoperative analgesia ............................................................................ 96

Case report

Dagmar Brančíková
Personification of the treatment breakthrough pain
- a case report patient with malignant dissease .......................................................... 103

Letter to the editor

Nataša Popperová
The comparison of Czech and British algesiology
- experiences from clinical practice .............................................................................. 106

Informations

Itinerary of scientific events .......................................................................................... 110

Journal subscription .................................................................................................. 111

Instruction for authors ............................................................................................... 112

 

 

 

CSF obalka 1 2020 

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Dopis redakci ...................................................................................................... 4


Přehledné články

Hoffmanová I.
Současný pohled na patofyziologii celiakie ......................................................... 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analýza elektrického srdečního pole ................................................................. 13

Mourek J.
Náš příspěvek k řešení problému vysoké odolnosti
novorozených savců vůči kyslíkové nedostatečnosti ......................................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Interpretace a terapie oxidačního stresu ............................................................ 26

Zprávy ................................................................................................................ 30

Pokyny autorům ................................................................................................. 31

Předplatné ......................................................................................................... 32

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................... 1

Letter to the editor ............................................................................................... 4

Reviews

Hoffmanová I.
Current insights into the pathophysiology of celiac disease ................................ 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analysis of the electrical heart field .................................................................... 13

Mourek J.
Our contribution to the problem
of high resistance of newborn mammals to oxygen deficiency .......................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Oxidative stress – interpretation and therapy ..................................................... 26

News ................................................................................................................... 30

Instructions for authors ........................................................................................ 31

Journal subscription ............................................................................................. 32

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................,.................... 41

Obsah ............................................................................................................................................ 43

Původní práce

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Hodnotenie bolesti detského pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti ................... 47

Přehledné články

Ondřej Sláma
Metadon v léčbě nádorové bolesti ................................................................................................ 52

Ivan Vrba
Úspěšné zvládnutí úporné opioidy indukované obstipace – kazuistika ........................................ 57

Irena Závadová
Léčba bolesti u umírajících pacientů ............................................................................................. 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
Historie proměn léčby bolesti ........................................................................................................ 65

Zprávy

Zprávy a informace z IPVZ ............................................................................................................ 72

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................................................. 41

Content .......................................................................................................................................... 43

Original paper

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Assessment of child patient pain in the provision of nursing care ............................................... 47

Reviews

Ondřej Sláma
Methadone in cancer related pain .............................................................................................. 52

Ivan Vrba
Successful controlling of persistent opioid induced constipation – case report ......................... 57

Irena Závadová
Pain management in dying patients .......................................................................................... 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
History of changes in pain treatment ......................................................................................... 65

News IPVZ news ....................................................................................................................... 72

AVN 2/2020

Obsah

Editorial ....................................................................................................................................... 37 

Obsah
........................................................................................................................................... 39


Přehledné články

Klinická rizika a komplikace HD/HDF z technických příčin
František Lopot, Jana Mertová, František Švára, Vladimír Polakovič ........................................... 41

Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů
Markéta Janošcová, Jana Haluzíková ........................................................................................... 59

Biopsie nulté hodiny u zemřelých dárců ledviny. Vztah k funkci štěpu dítěte
Matoušovic Karel, Burkert Jan, Špatenka Jaroslav,
Háček Jaromír, Jonáš David, Opatrný Jan ...................................................................................... 65

Vzpomínka ...................................................................................................................................... 70

 

CONTENTS

Reviews

Clinical risks and complications in HD/HDF caused by technical problem
František Lopot, Jana Mertová, František Švára, Vladimír Polakovič ................................................ 41

Coping strategies in dialyzed patients
Markéta Janošcová, Jana Haluzíková ................................................................................................ 59

Original paper

Zero-time renal biopsy in deceased kidney donors. Its relation to a graft function in children
Matoušovic Karel, Burkert Jan, Špatenka Jaroslav,
Háček Jaromír, Jonáš David, Opatrný Jan
......................................................................................... 65

Remembrance .................................................................................................................................... 70

OBSAH

Editorial ............................................................................................................................... 4

Přehledné články

Rossmeislová L.
Tuková tkáň a její interakce s mikroprostředím ovlivněným lymfatickou drenáží ............... 48

Nečas E., Faltusová K.
Současný pohled na krvetvornou tkáň ............................................................................... 57

Opatřilová E., Nováková M.
Betablokátory včera, dnes a zítra ........................................................................................ 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymfatický oběh a lymfedém ............................................................................................... 73

Zprávy .................................................................................................................................. 78

Z historie .............................................................................................................................. 80

Rejstříky 2019 .......................................................................................................................82

Pokyny autorům ................................................................................................................... 83

Předplatné ............................................................................................................................ 84


CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................. 45

Reviews

Rossmeislová L.
Adipose tissue and its interaction with microenvironment regulated by lymphatic drainage ... 48

Nečas E., Faltusová K.
Current understanding of the haematopoietic tissue ................................................................ 57

Opatřilová E., Nováková M.
Past, present and future of beta-blockers .................................................................................. 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymphatic system and lymphoedema ......................................................................................... 73

News ............................................................................................................................................ 78

From history ................................................................................................................................. 80

Instructions for authors ................................................................................................................. 83

Index 2019 .................................................................................................................................... 83

Journal subscription ...................................................................................................................... 84