Tigis

AVN 1/2020

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................................ 1

Obsah
........................................................................................................................................... 3

Přehledné články

Management symptomů u pacientů s pokročilým
onemocněním ledvin: bolest a dušnost
Barbora Szonowská, Magdaléna Štěpánová, Eva Zlatošová,
Markéta Dvořáková, Vladimír Polakovič ........................................................................................ 5

Trombotické mikroangiopatie v nefrologii
Jan Vachek, Adéla Maříková, Oskar Zakiyanov, Vladimír Tesař .................................................. 14

Vazače fosfátů a jejich pozice v léčbě hyperfosfatemie u hemodialyzovaných pacientů
František Švára, Sylvie Dusilová Sulková ..................................................................................... 21

Zprávy ........................................................................................................................................... 34

Předplatné .................................................................................................................................... 35

Pokyny autorům ........................................................................................................................... 36

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................................................................... 1

Contents .......................................................................................................................................... 3

Reviews
 

Symptom management in advanced chronic kidney disease patients:
Pain and dyspnoe
Barbora Szonowská, Magdaléna Štěpánová, Eva Zlatošová,
Markéta Dvořáková, Vladimír Polakovič ............................................................................................ 5

Thrombotic microangiopathies in nephrology
Jan Vachek, Adéla Maříková, Oskar Zakiyanov, Vladimír Tesař ....................................................... 14

Phosphate binders and their position in the treatment of haemodialysis patients
František Švára, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 21

News ................................................................................................................................................. 34

Journal subscription ....................................................................................................................... 35

Instruction for authors ..................................................................................................................... 36

OBSAH

Editorial Richard Rokyta ................................................................................................................................. 1

Obsah .......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........ 3

 

Původní práce – kazuistika

Petr Cvrček Obtížně řešitelná postherpetická neuralgie – kazuistika ............................................................. 7

 

Přehledné články

Tomáš Nežádal Migréna – současné možnosti terapie ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioidy vyvolaná obstipace – nové možnosti léčby .................................................... 21

Edvard Ehler Bolestivá diabetická neuropatie ............................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historický vývoj anestetik ................................................................................................... 32

 

CONTENT

Editorial Richard Rokyta ............................................................................................................................... 1

Content ......................................................................................................................................................... 3

 

Original paper – case report

Petr Cvrček Intractable postherpetic neuralgia – case report ....................................................................... 7

 

Reviews

Tomáš Nežádal Migraine – current treatment options ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioid-induced constipation – new treatment possibilities ......................................... 21

Edvard Ehler Painful diabetic neuropathy .................................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historical development of anesthetics ............................................................................... 32

 

 

Psych 4 19 obalka 400

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ............................................................................ 162

OBSAH .............................................................................................................. 165

PŮVODNÍ PRÁCE

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS): prevalence, disabilitaa
absence léčby duševních onemocnění v obecné české populaci ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák

Příznaky deprese u starších lidí v šesti městech České republiky .................... 172

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditorně evokované stabilní odpovědi (ASSR) u afektivních poruch .............. 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.)
a jeho účinky na nervový systém ...................................................................... 183

VZDĚLÁVÁNÍ

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
Využití virtuální reality v psychiatrii ................................................................... 188

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidon: profil antipsychotika druhé generace .............................................. 197

ZPRÁVY ........................................................................................................... 205

NOVÉ KNIHY ................................................................................................... 210

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 210

REJSTŘÍKY 2019 ............................................................................................. 211

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SOCIAL EVENTS ............................................................................................. 162

CONTENTS ...................................................................................................... 165

ORIGINAL PAPERS

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS):
prevalence, disabilityand treatment
gap in people with mental disordersin Czech general population ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák
Depressive symptoms in older adults in six towns of Czechia .......................... 172

REVIEWS

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditory evoked steady-state responses (ASSR) in affective disorders ........... 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
and its effectson the nervous system ................................................................ 183

CME

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
The use of virtual reality in psychiatry ............................................................... 188

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLO GICALSOCIETY

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidone: a profile of the second-generation antipsychotic ........................... 197

NEWS ................................................................................................................ 205

NEW BOOKS .................................................................................................... 210

WE HAVE READ FOR YOU ............................................................................. 210

INDEX 2019 ...................................................................................................... 211

 

Editorial

Editorial ...................................................................................................................................................... 121

Obsah ........................................................................................................................................................ 123

Přehledné články

Miniinvazivní endovaskulární intervencena dialyzačních zkratech
Jan Kaván, Patrik Matras, Andrea Burgetová,Lukáš Lambert ................................................................... 126

Nefrotoxicita takrolimu a její vztah k aktivaci BK virupo transplantaci ledviny
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková,Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý,Josef Zadražil, Margita Bartková ...................................................................................... 133

Hemolyticko-uremický syndróm v kontexte obličkovéhoHemolyticko-uremický syndróm
v kontexte obličkovéhopoškodenia – prierez z jedného regiónu Slovenska
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Anna Maňková,Júlia Kvaššayová, Miloš Jeseňák .................... 144

Sérové koncentrace indoxyl sulfátu (reprezentantauremických malomolekulárních toxinů
vázanýchna proteiny) a možnosti jejich ovlivnění: vlastnípozorování a přehled literatury
Adéla Tomášová, Radomír Hyšpler, Alena Tichá,Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Alena Malá,Magdalena Mokrejšová, Vladimír Palička,Ladislava Pavlíková, Zdeněk Zadák ...................... 149

Zprávy ......................................................................................................................................................... 156

Rejstříky 2019 ............................................................................................................................................. 161

Pokyny autorům .......................................................................................................................................... 164

 

 

 Editorial

Editorial ....................................................................................................................................................... 121

Contents ...................................................................................................................................................... 123

Reviews

Miniinvasive endovascular interventionon dialysis fistula
Jan Kaván, Patrik Matras, Andrea Burgetová,Lukáš Lambert .................................................................... 126

Nephrotoxicity of tacrolimus and its relation to BK virusactivation after kidney transplantation
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková,Kamil Žamboch, Jiří Orság, Miroslav Hrubý,
Josef Zadražil, Margita Bartková ................................................................................................................. 133

Hemolytic-uremic syndrom in the context of renalHemolytic-uremic syndrom in the context
of renalprognosis-cross-section from one Slovak region
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Anna Maňková,Júlia Kvaššayová, Miloš Jeseňák .................... 144

Serum concentrations of indoxyl sulfate(the representative of uremic low molecular toxin
boundto protein) and its possible influence: own observationand literature overview
Adéla Tomášová, Radomír Hyšpler, Alena Tichá,Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Alena Malá,Magdalena Mokrejšová, Vladimír Palička,Ladislava Pavlíková, Zdeněk Zadák ...................... 149

News ........................................................................................................................................................... 156

Index 2019 .................................................................................................................................................. 161

Instruction for authors ................................................................................................................................. 164

 

 

 

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 229

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
In memoriam prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. .............................. 230
Vzpomínky na pana profesora Špičáka .......................................... 230

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Roztočová alergie – lze léčit lépe?
Část I. Co je dobré vědět
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ..................................................... 245

Existuje chronická lymeská borelióza?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý ............................... 253

Léčba těžkého asthma bronchiale
protilátkami IL-5/IL-5R v klinické praxi
Stanislava Mlčochová .................................................................... 261

Histaminová intolerance – příčiny, testování genetické
predispozice a léčba
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal ............................................... 267

Kanakinumab – nové možnosti a úskalia v liečbe chronických
proinflamatórnych stavov
Tibor Varga, Norbert Lukán ........................................................... 272

KAZUISTIKY
Dvě tváře systémové léčby glukokortikosteroidy
Lenka Bittner, Martina Vašáková ................................................... 278

První transplantace thymu v České republice jako
nová terapeutická možnost pro pacienty
s kompletním syndromem DiGeorge
Adam Klocperk, Anna Šedivá ....................................................... 283

Inosin pranobex v léčbě chronických
a recidivujících onemocnění
Jana Šilarová ............................................................................... 289

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z XXV. jubilejního sympozia imunologie
a biologie reprodukce
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ..................................... 296

Zpráva z 5. Dne lékové alergie v Kutné Hoře
Lenka Sedláčková ........................................................................ 297

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2020 ............................................................. 301

REJSTŘÍKY 2019 ........................................................................ 306

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 229

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
In memoriam Prof. Václav Špičák, MD, PhD. ............................. 230
Memories on Prof. Špičák .......................................................... 230

REVIEWS
House dust mite allergy – can we treat more efficiently?
Part I. What is good to know
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................................ 245

Is there really a chronic Lyme borreliosis?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý .......................... 253

Treatment of severe asthma bronchiale with IL-5/IL-5R
antibodies in clinical practice
Stanislava Mlčochová ............................................................... 261

Histamine intolerance – causes, assessment
of genetic predisposition, and treatment
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .......................................... 267

Canakinumab – new possibilities and difficulties in treatment
of chronic proinflammatory diseases
Tibor Varga, Norbert Lukán ...................................................... 272

CASE REPORT
The two faces of systemic glucocorticosteroids treatment
Lenka Bittner, Martina Vašáková ............................................. 278

First thymic transplant in the Czech Republic
as a novel therapeutic option for patients
with complete DiGeorge syndrome
Adam Klocperk, Anna Šedivá .................................................. 283

Inosine pranobex in the treatment of chronic
and recurrent disease
Jana Šilarová ........................................................................... 289

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the XXVth jubilee symposium for immunology
and Reproduction Biology
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ................................ 296

Report on the 5th Day of drug allergy in Kutná Hora
Lenka Sedláčková ................................................................... 297

INFORMATION
Future events 2020 ................................................................. 301

INDEX 2019 ............................................................................ 306

Editorial .............................................................................................................. 1

Obsah ..................................................................................................................3

Přehledné články
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Funkční morfologie mozečku – známá, či neznámá? ........................................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Studium buněčných mechanismů působení vysokoindukčního
elektromagnetického pole na periferní senzorické neurony ............................. 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Aferentná inervácia respiračného systému a napäťovo riadené
sodíkové kanály ako potenciálne cieľové molekuly
v liečbe patologického kašľa .............................................................................. 22
Stárka L., Dušková M.
Je kost endokrinním orgánem? .......................................................................... 29

Zajímavosti
Rokyta R. Claude Bernard .................................................................................. 34

Ze života našich společností
Čalkovská A., Javorka K.
História Ústavu fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine ...................................................................... 38

Zprávy ................................................................................................................ 42Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ................................................................................................................3

Reviews
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Functional morphology of the cerebellum – known or unknown? ........................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Effects of high-induction electromagnetic field on peripheral sensory
neurons – studies of cellular mechanisms ......................................................... 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Afferent inervation of respiratory system and voltage-gated sodium
channels as potential targets in pathological cough treatment ........................... 22
Stárka L., Dušková M.
Can be the bone taken for an endocrine organ? ................................................. 29

Varia
Rokyta R. Claude Bernard ................................................................................... 34

From the life of our societies
Čalkovská A., Javorka K.
History of the Department of Physiology, Jessenius Faculty of Medicine,
Comenius University in Martin ............................................................................ 38
News ................................................................................................................... 42

Obsah ................................................................................................................... 43
Původní práce
Léčba hypertenze z pohledu nefrologa – zaměřeno na rezistentní hypertenzi
Adéla Hrnčiříková, Jan Vachek ............................................................................. 45

Přehledné články
Peritoneální dialýza – zkušenosti z našeho pracoviště
Vladimíra Bednářová, Eva Vagenknechtová, Martina Peiskerová,
Hana Šafránková, Martina Kadlecová, Marek Mysliveček, Vladimír Tesař .......... 52

Přehledné články
Toxické a lékové poškození jater a ledvin Vladimír Teplan, †Kamil Ševela ........ 58
Obezita a dětská ledvina
Zlatko Marinov , Cecília Marinová ........................................................................ 70


Rozhovor
Primář MUDr. Roman Kantor ................................................................................ 78

Zprávy ................................................................................................................... 80

Contents ................................................................................................................ 43

Original Papers
Hypertension treatment from nephrologist‘s point of view – focused on resistant hypertension
Adéla Hrnčiříková, Jan Vachek ............................................................................... 45

Reviews
Our experience with peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Eva Vagenknechtová, Martina Peiskerová,
Hana Šafránková, Martina Kadlecová, Marek Mysliveček, Vladimír Tesař ........... 52

Reviews
Toxic and drug damage of the liver and kidneys
Vladimír Teplan, †Kamil Ševela .............................................................................. 58
Obesity and the child‘s kidney
Zlatko Marinov , Cecília Marinová ........................................................................... 70

Interview
MUDr. Roman Kantor ............................................................................................... 78

News ......................................................................................................................... 80

Účast na odborných akcích

 PR BROZURA TIGIS akce OBALKA

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20184

 

 

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20185

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20186

 BROZURA TIGIS ucast na akcich 20187

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20188

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20189

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201810

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201811

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201812

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201814

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201815

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201816

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201818

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201819

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201822

 BROZURA TIGIS ucast na akcich 201823

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201824

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201825

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201826

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201827

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201828

 

 

Kontakt

Adresa pro korespondenci a vyzvednutí tiskových zakázek
Brumovická 24,
102 00 Praha 10

 
Knihy

nefrologie knihy